Dohoda o brigádnickej práci študenta

Alternatívny názov: Brigádnícka zmluva

Popis: Prácu študenta upravuje Dohoda o brigádnickej práci študenta a uvedený vzor obsahuje všetko, čo je potrebné v nej uviesť.

vložené: 10.augusta 2010 15:01
zobrazené: 30502

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o brigádnickej práci študenta

uzatvorená podľa § 227 a 228 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce

Zamestnávateľ:
ABC, s. r. o
so sídlom v:
Romanova 16, 851 03 Bratislava
IČO:
58962663
zapísaný v registri Okresného súdu v:
Bratislava 1
zastúpený:
Ing. Jozef Pekár, PhD.
a

Zamestnanec:
Jana Kuchárová
trvale bytom v:
Dolnozemská 6, 874 25 Bratislava
rodné číslo:
885415/9856
Článok I.
Doba trvania dohody a druh práce

Zamestnanec sa zaväzuje vykonať v dobe od 1.7.2010 do 31.8.2010, administratívne práce podľa pokynov Ing. Jany Belasej., vedúcej účtovného oddelenia zamestnávateľa. Práce budú vykonávané len v pracovných dňoch dobe od 9,00 hod. do 13,00 hod. teda 4 hodiny denne.

Článok II.
Rozsah odpracovaných hodín

Dohodnutý rozsah vykonanej práce je 80 hodín.

Článok III.
Odmena za vykonanú prácu

Za vykonanú prácu prináleží zamestnancovi odmena vo výške 3 EUR za hodinu výkonu práce.
Na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom je odmena splatná 10. deň kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.

V Bratislave, dňa 1. júla 2010

......................
Ing. Jozef Pekár, PhD.
......................
Jana Kuchárová

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa