Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu nadčas

Alternatívny názov: Žaloba o splnenie povinnosti zamestnávateľa preplatiť prácu nadčas

Popis: Nájdite si vzor žaloby o zaplatenie príplatku za prácu nadčas zo strany zamestnávateľa zamestnancovi, ktorý má narok na náhradu mzdy alebo na náhradné voľno.

vložené: 3.septembra 2010 14:53
zobrazené: 3620

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu nadčas

Správny poplatok vo výške 10,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
V žalovanej firme pracujem ako pomocník expedície. Pracovnou zmluvou je dohodnutý môj mesačný plat vo výške 500,- EUR. Za obdobie od februára do júla 2010 som na príkaz zamestnávateľa odpracoval spoločne 40 hodín nadčas. Tieto hodiny nadčas mi boli zamestnávateľom uhradené, avšak bez riadneho zákonom stanoveného príplatku vo výške 25% priemerného zárobku.

Čl. 2

2.1
Pokúsil som sa so zamestnávateľom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna miesto uvedeného príplatku za prácu nadčas. Zamestnávateľ mi čerpanie náhradného voľna neumožnil, z toho dôvodu požadujem vyplatenie tohto príplatku vo výške 30,- EUR. Zamestnávateľa som o vyplatenie tejto čiastky požiadal, ten však na moju žiadosť nereagoval.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených faktov preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť uhradiť žalobcovi čiastku vo výške 30,- EUR. Súčasne s uhradením dlžnej čiastky má obžalovaná firma povinnosť nahradiť žalobcovi náklady vzniknuté v súvislosti s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť uskutočnená najneskôr do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Výsluch Petra Pekného, pod adresou žalovanej firmy
Mzdové listy zo strany žalovanej firmy
Prípis zo dňa 15.08.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa