Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia zo strany zamestnávateľa

Alternatívny názov: Žaloba o vrátenie čiastky, o ktorú sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatil

Popis: Vyberte si vzor žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenie, ktorého sa dopustila žalovaná firma na svojom zamestnancovi a tomu túto čiastku odmieta vyplatiť späť.

vložené: 2.septembra 2010 14:04
zobrazené: 7069

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia zo strany zamestnávateľa

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
V žalovanej spoločnosti je žalobca zamestnaný ako skladník. Pri nástupe do zamestnania podpísal spolu s ostatnými spolupracovníkmi dohodu o zodpovednosti za zverené hodnoty.

Čl. 2

2.1
Na základe inventúry zo dňa 29.04.2010 bolo zistené manko v sklade v celkovej výške 200,- EUR za obdobie od 01.02.2010 do 29.04.2010. Čiastka vo výške 100,- EUR, pripadajúca na žalobcu, ním bola dňa 15.05.2010 dobrovoľne uhradená.

Čl. 3

3.1
Po tom, čo ostatní zodpovední zamestnanci odmietli podiely uhradiť, bola žiadosť o náhradu škody riešená súdnou cestou zamestnávateľa. Súd však znížil celkovú výšku požadovanej čiastky s odôvodnením na spoluzodpovednosť žalovanej, ktorá nevytvorila potrebné pracovné podmienky. Rozsudok Okresného súdu v Bratislave zo dňa 26.júna 2010, č.k. 1 A 123/2010 11.

3.2
Celková výška čiastky k náhrade od žalobcu bola stanovená podľa prepočtu súdu na 50,- EUR. Na základe jeho predchádzajúceho zaplatenie čiastky 100,- EUR, došlo k bezdôvodnému obohateniu žalovanej firmy. Napriek tomu, že žalovaná spoločnosť bola na túto skutočnosť žalobcom upozornená, odmietla rozdiel medzi čiastkami zaplatiť.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Povinnosť žalovanej spoločnosti uhradiť žalobcovi čiastku 50,- EUR vrátane nákladov na toto konanie najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Dohoda o zodpovednosti zo dňa 20.02.2002
Vyúčtovanie schodku
Potvrdenie zo dňa 15.05.2010 o úhrade schodku
Spis Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 1 A 123/2010
Prípis zo dňa 10.07.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa