Žaloba o neplatnosť výpovede

Alternatívny názov: Neplatná výpoveď zo zamestnania

Popis: Ponúkame Vám vzor žaloby o neplatnosť výpovede, ktorú dostal zamestnanec od zamestnávateľa až po uplynutí trojmesačnej zákonnej prekluzívnej lehoty, takže je neplatná.

vložené 3.septembra 2010 11:26 | zobrazené: 4 857x | stiahnuté: 265x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o neplatnosť výpovede

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o neplatnosť výpovede

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy som v žalovanej spoločnosti pracoval ako strážnik objektu.

Čl. 2

2.1

Žalovaná firma mi 31.07.2010 doručila doporučený list, ktorým mi podľa ustanovenia § 63 odst.3 Zákonníka práce dala výpoveď. Ako odôvodnenie bolo uvedené, že ma môj nadriadený zamestnanec pristihol ako obťažujem svoju kolegyňu. Toto bolo klasifikované zo strany firmy ako závažné porušenie mojich pracovných povinností.

Čl. 3

3.1

Doporučenú výpoveď považujem za neplatnú. Bola mi doručená až po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, kedy sa žalovaná firma dozvedela o porušení povinností z mojej strany. Keď som svoju kolegyňu zo zábavy podpichoval dňa 02.04.2010, stretol ma môj nadriadený Miroslav Pekný. Vzhľadom na skutočnosť, že mi bola výpoveď doručená 31.07.2010, prišlo k tomu až po vypršaní zákonom stanovenej prekluzívnej lehoty. Predmetom trestného konania nebola táto vec, pretože som ju neobťažoval, ale to bolo vzájomná zábava.

Čl. 4

4.1

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Určuje sa, že výpoveď doručená žalobcovi listom žalovanej firmy datovaný 31.07.2010, je neplatná.
Žalovaná spoločnosť má povinnosť uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto konaním v čiastke 33,- EUR, náklady budú uhradené do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.


V Bratislave dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výpoveď datovaná 31.07.2010
Výsluch svedka Miroslava Pekného pod adresou žalovanej firmy
Pracovná zmluva datovaná 01.06.2001

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o neplatnosť výpovede
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 970 034

Dnes: 434

Počet zobrazených vzorov: 19 457 854

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 495