Odpor proti platobnému rozkazu

Alternatívny názov: Nesúhlas s platobným rozkazom

Popis: Bola vám platobným rozkazom uložená povinnosť zaplatiť sumu, s ktorou nesúhlasíte? Vyberte si odpor proti platobnému rozkazu.

vložené: 19.augusta 2011 09:10
zobrazené: 25103

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd v Žiline
Dlabačova 47
Žilina
k sp. zn. č.: ……………………….

Žalobca:
Ing. Martin Šuran, bytom Fiľakova 18, Bratislava, SR, nar. 15. 5. 1980
a

Žalovaný:
Mgr. Milan Kadlec, bytom Kadlečíková 9, Nitra, SR, nar. 8. 1. 1975Odpor proti platobnému rozkazu Okresného súdu v Žiline zo dňa 5. 6. 1995,
č. k. ………………………… (číslo)

Platobným rozkazom Okresného súdu v Žiline zo dňa 5. 6. 1995, č. k. …………………(číslo) mi bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 700 Eur s 2 % úrokom od 1. 2. 1995 do 28. 2. 1995 a s 3 % úrokom z omeškania z dlžnej sumy počnúc dňom 1. 3. 1995 do 30. 4. 1995 a úrokom z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby z dlžnej sumy počnúc dňom 1. 5. 1995 do zaplatenia, ako aj trovy konania v sume 70 Eur.

Proti tomuto platobnému rozkazu podávam odpor, a to z nasledujúcich dôvodov.

Istinu 1 700 Eur som v plnej výške uhradila žalobcovi podľa dohody dňa 28. 2. 1995 na číslo účtu ……………….(číslo) vedený v …………………(obch. meno) Bratislava, ktoré mi žalovaný uviedol pri poskytnutí pôžičky.

Dôkaz: Výpis z môjho účtu zo dňa 28. 2. 1995

Vzhľadom na to, že som pôžičku uhradila v dohodnutom termíne, neexistuje ani právny dôvod na to, aby som žalobcovi zaplatila úrok z omeškania.

Tak isto neexistuje právny dôvod ani na vymáhanie úroku z pôžičky vo výške 2 % z poskytnutej sumy, pretože úrok medzi nami nebol vôbec dohodnutý.

Dôkaz: Zmluva o pôžičke zo dňa 1. 2. 1995

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd nariadil vo veci pojednávanie v zmysle § 174 ods. 2 O.s.p.

Žilina 9. 6. 1995
(podpis)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa