Daňový exekučný príkaz na výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy

Alternatívny názov: Daňový exekučný príkaz

Popis: Nájdite si daňový exekučný príkaz, ktorým sa vykoná daňová exekúcia formu zrážok zo mzdy a využite jej vzor v prípade potreby.

vložené: 24.augusta 2010 11:21
zobrazené: 13216

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Daňový úrad Bratislava 1, Záhradnícka 28, 098 66 Bratislava

Daňový exekučný príkaz č. 123 z dňa 1.augusta 2010

Meno a priezvisko daňového dlžníka:
Martina Mladá
Trvalý pobyt daňového dlžníka:
Nábrežná 23, 896 33 Bratislava
Dátum narodenia:
12.4. 1965
Rodné číslo daňového dlžníka:
123456/8963
Daňový úrad Bratislava 1 podľa zákona č, 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z.z. a zákona č. 511/1992 Zb. o správne daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov vydáva

daňový exekučný príkaz
na výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy

podľa zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl.1

Správca dane zostavil výkaz daňových nedoplatkov č. 123 zo dňa 25. 7.2010 ku dňu 1.8. 2010 z údajov evidencie daňového dlžníka : Martina Mladá. Výška daňového nedoplatku daňového dlžníka predstavuje sumu 50,- EUR.
Na základe vykonateľného výkazu nedoplatkov ako exekučného titulu začal správca dane vydaním rozhodnutia o začatí exekučného konania č. 123 zo dňa 1.8..2010 daňové exekučné konanie na vymoženie daňového nedoplatku vo výške 500,- EUR, slovom päťdesiat eur, na dani z príjmov FO.
Nakoľko daňový dlžník svoju povinnosť nesplnil ani v lehote určenej správcom dane v daňovej exekučnej výzve správca dane nariaďuje daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy, na ktorú má daňový dlžník nárok voči platiteľovi mzdy ABC, s.r.o., Romanova 25, 896 55 Bratislava.

Správca dane nariaďuje platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia tohto daňového exekučného príkazu zrážal zo mzdy daňového dlžníka sumy 15,- EUR na úhradu daňového nedoplatku a odvod zrážok vykonal vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca na daňový exekučný účet Daňového úradu Bratislava 1, číslo účtu 1234567/8080., ktorý je vedený v Štátnej pokladnici VS:1234, KS: 3569.

Daňový exekučný príkaz zostáva v platnosti do úplného vyrovnania vymáhané daňového nedoplatku a vzťahuje sa aj na budúcich platiteľov mzdy, platu a iných príjmov.
Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy po vyrovnaní vymáhaného daňového nedoplatku.

Ak platiteľ mzdy nesplní povinnosť určenú v daňovom exekučnom príkaze, môže mu správca dane uložiť pokutu podľa § 35 zák.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ak platiteľ mzdy nevykonáva zo mzdy daňového dlžníka zrážky riadne a včas, alebo ich vykoná v menšom rozsahu, ako sú určené, môže správca dane vymáhať od platiteľa mzdy sumy, ktoré mal zraziť a poukázať, najviac do výšky daňového nedoplatku.

Čl.2

Ak daňový dlžník skončí pracovný pomer u platiteľa mzdy, ktorému bolo daňovým exekučným príkazom nariadené vykonávať daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy je povinný podľa zák.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov túto oznámiť do 8 dní správcovi dane.

Ak zamestnanec (daňový dlžník) uzavrie nový pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, je povinný predložiť platiteľovi mzdy písomne vyhlásenie o tom, či je proti nemu vedené daňové exekučné konanie formou zrážok zo mzdy.

P o u č e n i e :

Podľa zák.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov daňový exekučný príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
V Bratislave, dňa 24.augusta 2010

................................
Ing. Jana Suchá
(oprávnená osoba)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa