Vstupná zdravotná prehliadka

Alternatívny názov: Zdravotná prehliadka pri vstupe do zamestnania

Popis: Ponúkame vám vzor tlačiva na vstupnú zdravotnú prehliadku, na základe ktorej lekár rozhodne, či je zamestnanec spôsobilý na danú prácu.

vložené: 23.augusta 2010 15:08
zobrazené: 34109

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vstupná zdravotná prehliadka

Názov vysielajúcej organizácie:
ABC, s.r.o.
Sídlo:
Nábrežná 26, 899 66 Bratislava
IČO:
123 456 789
Zastúpená:
Ing. Peter Pekný
Zamestnanec:
Ján Kollár
Narodený:
12.11.1970
R. č.:
123456/8963
Bytom:
Romanova 16, 896 33 Bratislava
Pracovisko:
Sklad tovaru
Podľa Zákona o ochrane zdravia ľudí č. 272/94 Zb. a Zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Zb. odosielam Vás k povinnej vstupnej zdravotnej prehliadke. Ďalej postupujte podľa pokynov lekára a výsledok prehliadky s posudkom predložte po vykonaní prehliadky na príslušnom pracovisku.

V Bratislave, dňa 22. augusta 2010


..............................
Ing. Peter Pekný


Záväzný posudok

Podľa výsledku preventívnej prehliadky zapísanej v zdravotnej dokumentácii, je zamestnanec zdravotne spôsobilý na uvedenú prácu.
Na základe výsledku prehliadky lekár súhlasí aj s prácou v noci.
Termín budúcej prehliadky do: 1. novembra 2011
V Bratislave, dňa 23.augusta 2010

................................
MUDr. Jakub Prosil

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa