Žiadosť otca o zníženie výživného na maloleté dieťa

Alternatívny názov: Návrh na zníženie výživného

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti otca o zníženie výživného na maloleté dieťa, v ktorej uvádza aj dôvod svojej žiadosti.

vložené: 16.septembra 2010 16:13
zobrazené: 66604

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 58
874 55 Bratislava

Navrhovateľ:
Ján Pekný, otec dieťaťa
Nábrežná 29
896 54 Bratislava
Odporca:
Alena Malá, matka dieťaťa
Letná 19
874 55 Trnava
Vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: Róbert Pekný, bytom u matky.

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov (§ 4 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov).

Žiadosť otca o zníženie výživného na maloleté dieťa

Čl. 1

Manželstvo mňa, navrhovateľa a matky dieťaťa bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava zo dňa 1.8.2005 č. k. 4 B 145/2005-77. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 1.9.2005. Náš maloletý syn Róbert bol zverený do výchovy matke. Výživné, ktoré som povinný platiť k rukám matky, bolo súdom určené vo výške 100,- EUR, keď súd vychádzal z mojich príjmov v roku 2004 a predchádzajúcich rokov, ako aj zo skutočnosti, že nemám inú vyživovaciu povinnosť.

Dôkaz: kópia rozsudku o rozvode manželstva, rodný list maloletého.

Čl.2

Som toho názoru, že od rozhodnutia súdu o výživnom sa podstatne zmenili moje schopnosti a možnosti. Od mája 2006 som zmenil zamestnanie a pracujem v spoločnosti ABC, a.s., ako skladník, kde môj mesačný čistý príjem je 400,- EUR. Okrem toho, od decembra 2006 som začal splácať úver, ktorý som si vzal na nevyhnutnú rekonštrukciu môjho bytu, ktorý bol v havarijnom stave. V novembri 2006 sa mne a mojej novej družke narodila dcérka Alica, ku ktorej mám zákonnú vyživovaciu povinnosť.

Dôkaz: výsluch účastníkov konania, rodný list maloletej dcéry

Čl.3

Podľa § 78 ods. 1 prvá veta Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery.

Podľa § 163 ods. 2 O. s .p. rozsudky o výchove a výžive maloletých detí a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu možno zmeniť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery.

Čl.4

Zákon o rodine mi priznáva právo domáhať sa súdnou cestou zmeny právoplatného rozhodnutia súdu o výživnom. Keďže som toho názoru, že sa v mojom prípade podstatne zmenili pomery, ktoré tu boli v čase vydania rozsudku o výživnom, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že pri určení výživného sa prihliada na reálne schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného, navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

„Súd mení rozsudok Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 1.8.2005 č. k. 4 B 145/2005-77. v časti týkajúcej sa výšky výživného tak, že výživné určené pre maloletého Róberta Pekného voči jeho otcovi sa počnúc dňom 1.1.2007 znižuje zo sumy 100,- EUR na sumu 40,- EUR, splatnú vždy do 15. dňa daného mesiaca vopred, k rukám matky.“


V Bratislave, dňa 15. decembra 2006

................................
Ján Pekný


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa