Žaloba o výživné rozvedenej manželky

Alternatívny názov: Žaloba o určenie výživného po rozvode

Popis: Vzor žaloby o výživné, ktoré požaduje manželka od svojho bývalého manžela po rozvode pre seba, pretože sa stará o spoločné deti a je na neplatenej materskej dovolenke, takže nemá dostatočný príjem.

vložené: 14.mája 2010 13:50
zobrazené: 10683

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o výživné rozvedenej manželky

Súdny poplatok vo výške 10,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl.1

1.1
Rozsudkom zo dňa 02.03.2008 vydaným Okresným súdom Bratislava I. v Bratislave pod k.č.1 AB123/08,bolo rozvedené moje manželstvo so žalovaným, ktoré bolo uzatvorené dňa 15.05.1999. Obe maloleté deti narodené z tohto manželstva – syn Dávid, nar.02.08.2006 a dcéra Denisa, nar. 14.12.2007 – boli rozsudkom zo dňa 15.04.2008 z rovnakého súdu pod. č. B 321/2008-32, zverené do mojej výchovy na dobu po rozvode a žalovanému bolo uložená povinnosť platiť výživné na maloletého Dávida 33,- EUR a na maloletú Denisu 40,- EUR mesačne.

Čl. 2

2.1
V súčasnosti nie som zamestnaná, pretože sa starám o obe maloleté deti, čo mi zaberá všetok čas, preto som na
neplatenej materskej dovolenke a žiadne zamestnanie si nemôžem zohnať.

Čl. 3

3.1
Žalovaný pracuje ako hlavný manažér v súkromnej firme ABC, a.s. so sídlom v Bratislave, Mýtna 8, a jeho mesačný príjem činí približne 800,- EUR. I napriek tomu, že žalovaný vie, že nie som zamestnaná a ani si v dohľadnej dobe zamestnanie hľadať nemôžem, neustále mi odmieta po rozvode prispievať na výživné.

Čl. 4

4.1
Vzhľadom k určitým skutočnostiam vyššie uvedených, je i napriek tomu povinnosťou žalovaného prispievať mi na primeranú výživu.

Čl. 5

5.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný k 15. dňu v mesiaci prispievať žalobkyni na výživu mesačne čiastku 170,- EUR, po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozsudku.
Žalovaný je povinný tiež uhradiť náklady konania žalobkyni a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:
Vyššie uvedený rozsudok
Potvrdenie môjho zamestnávateľa
Správa zamestnávateľa žalovaného
Výsluch účastníkov
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa