Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa

Alternatívny názov: Žiadosť k súdu o určenie výživného pre maloleté dieťa

Popis: Vyberte si vzor návrhu na určenie výživného pre maloleté dieťa podaný zo strany matky na okresný súd z dôvodu, že manželia spolu už nežijú a otec neprispieva na výživu pre syna.

vložené: 14.mája 2010 09:46
zobrazené: 115948

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Odporca:
Ján Vážny
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Dieťa:
maloletý Dávid Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 963852/7410
Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa
(§ 62 a nasl, § 36 ods. 1 Zákona o rodine)

Čl. 1

1.1
S otcom maloletého dieťaťa som uzavrela manželstvo 17.10.2001. Z tohto manželstva sa nám narodil 08.10.2002 syn, mal. Dávid Vážny.

Dôkaz:
Sobášny list
Rodný list dieťaťa
Čl. 2

2.1
V manželstve máme už viac rokov nedorozumenia, pretože manžel v nadmernej miere požíva alkoholické nápoje a pod ich vplyvom je agresívny. Tieto nedorozumenia vyvrcholili, keď ma manžel pod vplyvom alkoholu 01.05. 2008 zbil tak, že som musela byť 5 dní hospitalizovaná v nemocnici v Bratislave. Za tento čin bol trestne stíhaný pred Okresným súdom v Bratislave I. pod sp. zn. 1 AB312/08.

Dôkaz:
Lekárska správa
Spis Okresného súdu Bratislave I. v Bratislave sp. zn. 1 AB312/08
Čl. 3

3.1
Od uvedeného zranenia som s manželom prerušila spolužitie a on sa odsťahoval k svojej matke do bytu na Prievozskej ulici č. 25 v Bratislave. Od tej doby mi nedáva žiadne peniaze, a to ani na výživu nášho syna. Napriek tomu dochádza často za synom do školy, vždy pod vplyvom alkoholu a vodí ho po hostincoch vtedy, keď sa maloletý má učiť. Vyhráža sa mu a narúša mu jeho denný režim. Syn začal mať v škole problémy so správaním.

Dôkaz:
Výsluch rodičov
Výsluch mal. Dávida Vážneho z adresy matky
Posudok znalca lekára
Správa Základnej školy v Bratislave na Mýtnej ulici
Výpoveď svedkyne Jaroslavy Lukáčovej, školníčky Základnej školy na Mýtnej ulici v Bratislave
Čl. 4

4.1
Otec dieťaťa pracuje v autoservise ABC s. r. o. v Bratislave s mesačným zárobkom 550,- EUR. Ja pracujem v predajni Jednota a.s. v Bratislave s mesačným zárobkom 330,- EUR. Vyživovaciu povinnosť obidvaja rodičia máme iba k maloletému synovi.

Dôkaz:
Potvrdenia o zárobku rodičov
Čl. 5

5.1
Keďže s otcom dieťaťa spolu nežijem, navrhujem, aby maloletého syna, o ktorého sa od narodenia osobne starám, súd zveril do mojej výchovy, aby otca zaviazal na vyživovaciu povinnosť k synovi, a aby mu zakázal styk s dieťaťom, pretože naňho ako alkoholik vplýva veľmi negatívne. Navrhujem preto, aby súd po vykonaní dokazovania vydal tento

r o z s u d o k:

Súd zveruje mal. Dávida Vážneho, nar. 08.10.2002, do výchovy matky a otca zaväzuje prispievať na jeho výživu mesačne sumu 80,- EUR Sk od 01.06.2010, splatných vždy do 10. dňa v mesiaci do rúk matky.
Zameškané výživné je otec povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozsudku do rúk matky.
Styk otca s dieťaťom sa zakazuje.
Otec dieťaťa je povinný nahradiť matke dieťaťa trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Mária Vážna
navrhovateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Často sa stáva, že manželia si prestanú rozumieť a začnú žiť oddelenie. Čo však s maloletým dieťaťom? Väčšinou jeden z manželov podá na súd návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa a zverenie dieťaťa do opatery. Niekedy totižto až návrh na určenie výživného donúti oboch rodičov prispievať na dieťa. Potrebujete takýto návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa napísať? Ponúkame vám vzor návrhu na určenie výživného k stiahnutiu zadarmo.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa