Dohoda o úprave rodičovských práv k maloletému

Alternatívny názov: Dohoda o staroslivosti o dieťa a výživnom

Popis: Vzory dohody medzi nezosobášenými rodičmi o ich právach a povinnostiach voči maloletému dieťaťu, ktoré zahŕňajú starostlivosť, výživné a iné podmienky, na ktorých sa rodičia dohodli.

vložené: 6.mája 2016 10:51
zobrazené: 49530

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a určení výživného

uzatvorená podľa § 36 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine

I.
Účastníci dohody

Matka maloletého:
Mária Vážna, rodená Pekná
trvale bytom: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
narodená: 12.4.1980
štátna príslušnosť: SR
Otec maloletého:
Ján Vážny
trvale bytom: Prievozská 25, 852 02 Bratislava
narodený: 23.8.1978
štátna príslušnosť: SR
Maloletý:
Peter Vážny
trvale bytom: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
narodený: 4.9.2004
štátna príslušnosť: SR
II.
Predmet a cieľ dohody

Rodičia maloletého touto dohodou upravujú výkon svojich rodičovských práv a povinností k maloletému ako podklad pre schválenie rodičovskej dohody súdom, z dôvodu ich záujmu prispieť k úspešnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju ich syna. Touto dohodou sú rozhodnutí vyriešiť všetky otázky spoločnej výchovy maloletého do budúcnosti tak, aby boli čo najviac v jeho prospech, a aby sa rozdielne bývanie rodičov v čo možno najmenšej miere odrazili na jeho zdraví, duševnej pohode, morálnom a sociálnom rozvoji. Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti spoločne a predovšetkým v prospech maloletého.

III.
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

1. Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti matky.
2. Zastupovať a spravovať majetok maloletého bude matka maloletého. V bežných veciach
1. môže konať každý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletý nachádza.
2. Maloletého pri všetkých právnych a iných podobných úkonoch zastupuje matka maloletého.
3. Matka maloletého sa zaväzuje poskytovať maloletému sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletého.
4. Otec maloletého sa zaväzuje uhradiť dlh na výživnom v sume 600 € jednorazovo, ktorý vznikol neplnením vyživovacej povinnosti na maloleté deti za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016, na účet matky maloletého, IBAN: ....................., a to v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o a schválení rodičovskej dohody.
5. Otec maloletého sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého výživným v sume 250 € mesačne, ktoré bude zasielať vopred, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, na účet matky maloletého, IBAN: .......................... .
6. V prípade nevyhnutných a neočakávaných výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o maloletého sa obaja rodičia budú podieľať na nákladoch spojených s takými výdavkami a to na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody.
7. Stretávanie otca s maloletým sa dohodou neupravuje.
8. Rodičia sa zaväzujú umožniť maloletému stretávanie s oboma rodičmi podľa predchádzajúcej vzájomnej dohody tak, aby to bolo v prospech maloletého.
9. V prípade, ak by sa názor rodičov na prospech maloletého diametrálne odlišoval a dohoda by nebola možná, je ktorýkoľvek z nich oprávnený požiadať o rozhodnutie súd.
10. Rodičia sa zaväzujú, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých veciach, týkajúcich sa zdravia maloletého, vrátane každej návštevy pediatra alebo odborného lekára, a vrátane ich duševného stavu, školských výsledkov, výchovných a pedagogických opatrení.
11. V prípade dlhších pobytov mimo miesto pobytu je každý z rodičov oprávnený vedieť, kde sa maloletý nachádza, ako dlho bude odcestovaný, na akej adrese sa bude zdržiavať a kontakt, na ktorom je zastihnuteľný. Ten z rodičov, ktorý pobyt zariaďoval, je povinný druhému rodičovi informácie bezodkladne odovzdať.
12. Každý z rodičov bude viesť maloletého k úcte k druhému rodičovi a členom jeho rodiny a domácnosti, preto sa zdrží akéhokoľvek vytvárania negatívneho obrazu druhého rodiča a tretích osôb v prítomnosti maloletého.
13. Žiadny z rodičov nebude svojim správaním ohrozovať mravnú výchovu maloletého a zváži prítomnosť tretích osôb, ktoré sa budú s maloletým stretávať.
14. Každý z rodičov je oprávnený zobrať maloletého na dovolenku do zahraničia, pokiaľ sa o týchto cestovných plánoch s druhým rodičom dohodne a budú rešpektované pravidlá pre pobyt mimo obvyklé miesto.
15. Matka maloletého má právo zmeniť prípadne odoprieť termín stretnutia maloletého s otcom maloletého v prípade nevyhovujúceho zdravotného stravu maloletého a dohodnúť s otcom maloletého náhradné stretnutie, ak bude zo strany otca maloletého prejavený záujem o náhradné stretnutie s maloletým.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Matka aj otec berú na vedomie, že táto dohoda podlieha schváleniu súdom a bez tohto schválenia je nevykonateľná.
2. Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých matka aj otec obdržia po jednom podpísanom vyhotovení a zvyšné tri vyhotovenia sú určené pre potreby Okresného súdu za účelom schválenia tejto dohody.
3. Matka aj otec prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, dňa 15.4.2016

Mária Vážna
matka maloletého
Ján Vážny
otec maloletého

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa