Zmluva o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a práv a povinností

Alternatívny názov: Dohoda manželov o vysporiadaní spoločného majetku pred rozvodovým konaním

Popis: Vyberte si vzor zmluvy, kde si manželia urovnajú svoje majetkové vzťahy, práva a povinnosti spoločného bývania pred rozvodovým konaním.

vložené: 10.mája 2010 10:24
zobrazené: 40155

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 963852/7410

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a práv a povinností
spoločného bývania na dobu po rozvode

Čl. 1

1.1
Mária Vážna sa naďalej stáva výlučnou vlastníčkou týchto hnuteľných vecí, pochádzajúcich doposiaľ zo spoločného majetku účastníkov tejto zmluvy: Najmä sada 4 kobercov DeLuxory, sada porcelánového riadu od Sklárne a.s. a nerezových hrncov Korodox a všetkého ostatného drobného kuchynského vybavenia.

1.2
Jánovi Vážnemu pripadá do vlastníctva televízor Samsung, v.č. Sm123, vysávač ETA Et123, kuchynský mixér ETA ET987 a motocykel Wada 654A, RZ:1A 1234, VIN: ABC123456ABC12345.

Čl. 2

2.1
Pokiaľ sa stane, že do spoločného majetku manželov Vážnych pribudne nejaký hnuteľný majetok do dátumu, kedy nadobudne rozhodnutie vo veci žaloby o rozvod manželstva účastníkov právoplatnosť, stane sa jeho vlastníkom ten, kto ho mal v tento deň vo svojom držaní

2.2
Ak dôjde k podobnému nadobudnutiu nehnuteľného majetku, delia si tento účastníci rovným dielom.

Čl. 3

3.1
Účastníci sa ohľadom spoločného bývania v prenajatom byte, kde majú obaja nahlásené trvalé bydlisko, dohodli nasledovne. Všetky náklady na bývanie si rozdelia rovným dielom. Stravu si hradí každý sám. Byt je veľkostnej kategórie 3+1 a rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.
Mária Vážna bude naďalej užívať iba pre svoju potrebu spálňu, Ján Vážny detskú izbu. Ostatné miestnosti a vstupné priestory môžu užívať účastníci rovným dielom.

3.2
Táto dohoda platí do doby, dokiaľ jeden z účastníkov podá výpoveď nájomnej zmluvy, najneskôr však do 31.12.2010. Týmto Ján Vážny prehlasuje, že pokiaľ sa tak nestane do vyššie uvedeného dátumu, výpoveď podá sám, zmení trvalé bydlisko a dobrovoľne sa odsťahuje.

Čl. 4

4.1
Pri dodržaní hore uvedených podmienok, pravidiel a postupov budú účastníci tejto zmluvy úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne nároky z titulu zaniknutého spoločného majetku manželov a ukončeného spoločného bývania v nájomnom byte.

Čl. 5

5.1
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva jej účastníkov.

Čl. 6

6.1
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Dohodu si prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 10.04.2010


Ján Vážny
bývalý manžel
Mária Vážna
bývalá manželka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa