Žiadosť o rozvod manželstva v prípade plnoletých detí

Alternatívny názov: Návrh na rozvod, keď sú deti plnoleté a zárobkovo činné

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o rozvod zo strany manželky ako žiadateľky z dôvodu podvodu manžela, v prípade ak ich dieťa je plnoleté a zárobkovo činné a nevzťahuje sa naňho právo na výživné.

vložené: 26.augusta 2010 11:37
zobrazené: 22778

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
Odporca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žiadosť o rozvod manželstva

I.

S odporcom som uzavrela manželstvo dňa 10.05.1990 pred Mestským úradom Bratislava III. U obidvoch účastníkov ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa nám dňa 15.04.1991 narodila dcéra Jana. Obidvaja účastníci sme slovenskí štátni občania a naše spoločné posledné bydlisko bolo Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

Dôkaz:
Sobášny list
Rodný list dcéry
Doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov

II.

Manželstvo sme uzavreli po krátkej známosti. Okrem menších nedorozumení bolo pomerne harmonické až do roku 2008. K vážnemu narušeniu manželských vzťahov došlo v septembri 2008, keď odporca na liečení v Piešťanoch nadviazal dôvernú známosť so Zuzanou Novou. Od uvedenej doby sa odporca voči mne správa agresívne a viackrát ma aj udrel. Začal požívať alkoholické nápoje a nedáva mi peniaze na vedenie domácnosti. Často sa zdržiava mimo našej domácnosti, najmä cez víkendy.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkyne dcéry Jany Vážnej z adresy účastníkov
Výsluch svedkyne Zuzany Novej, bytom Mýtna 28, 852 01 Bratislava

III.

So zreteľom na našu maloletú dcéru som mala záujem udržať naše manželstvo za predpokladu, že odporca ukončí svoju známosť so Zuzanou Novou. Keďže odporca naďalej udržiava dôvernú známosť s uvedenou ženou, moje city k nemu ochladli. Ako manželia sa nestýkame od Vianoc 2008, odkedy mi odporca prestal prispievať na domácnosť a tiež na výživu dcéry. Keďže dcéra je už plnoletá, zamestnaná a teda zárobkovo činná a nežije v súčasnosti v spoločnej domácnosti mojej či manželovej, nie je potrebné ani dohoda o určení práv.

Dôkaz:
Potvrdenie o príjme dcéry

IV.

Vzťahy medzi manželmi, z vyššie uvedených dôvodov zapríčinených odporcom, sú tak vážne rozvrátené, že naše manželstvo neplní a ani v budúcnosti už nemôže plniť svoj spoločenský účel. Po prerušení nášho manželského spolužitia koncom roka 2008 niet žiadnej nádeje na jeho obnovenie. Preto sa chcem s odporcom rozviesť.
Z dôvodu, že máme plnoletú dcéru Janu Vážnu, rozvod manželstva účastníkov nebude ani v rozpore s jej záujmami, pretože má zamestnanie a už samostatné bývanie na Račianskej ulici 25, 831 01 Bratislava.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výsluch dcéry Jany Vážnej z adresy vyššie uvedenej
Potvrdenia o zárobkoch účastníkov

V.

Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

r o z s u d o k:

Manželstvo Márie Vážnej, rod. Nemcovej a Jána Vážneho, uzavreté 15.04.1991 pred Mestským úradom Bratislava 3, sa rozvádza.
Plnoletá dcéra je samostatne zárobkovo činná a preto nie je potrebné súdom stanovené finančné prispievanie zo strany rodičov.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave, dňa 20.08.2010.

Mária Vážna, rod. Nemcová
navrhovateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa