Návrh na zmenu rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

Alternatívny názov: Žiadosť o zmenu starostlivosti o dieťa po rozvode

Popis: Chcete požiadať súd, aby bolo zmenené rozhodnutie o starostlivosti o dieťa po rozvode? Využite uvedný návrh.

vložené: 11.decembra 2013 15:56
zobrazené: 11293

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti o dieťa

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

k sp. zn. 15C 449/12-59

Maloletý:
Martin Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava 1
nar. 5.12.2000

Otec:
Ján Vážny
Prievozská 25
825 02 Bratislava 2
nar. 8.4.1980

Matka:
Mária Drobná
Nábrežná 14
841 01 Bratislava 1
nar. 28.9.1982

Návrh otca o zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti o maloletého Martina Vážneho, nar. 5.12.2000

podľa § 24 odsek (1) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z., ktorý je platný od 1.7.2010

I.

Manželstvo s matkou bolo rozvedené dňa 7. 10. 2012 rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 15C 449/12-59, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 7. 11. 2012. Maloletý Martin Vážny, nar. 5.12.2000, ktorý pochádza z tohto manželstva bol na čas po rozvode zverený do osobnej starostlivosti matky. Ja som bol zaviazaný platením výživného vo výške 200 € mesačne. Zároveň bol upravený styk s maloletým Martinom a to tak, že som oprávnený sa s ním stretávať každý párny týždeň od piatku 17.00 hod. do nedele 16.00 hod.

Dôkaz
Rozsudok Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 15C 449/12-59 zo dňa 7.10.2012.

II.

Už od rozvodu manželstva bola realizácia styku s maloletým problematická. Matka mi styk s maloletým umožnila len výnimočne. So synom vychádzame veľmi dobre, syn sa zo stretnutia so mnou vždy teší, tiež sa spytuje na svojich starých rodičov z mojej strany, s ktorými trávil za trvania nášho manželstva s matkou mnoho času. Súdom stanovené výživné platím pravidelne, maloletému okrem toho platím stavebné sporenie, spolu s mojimi rodičmi mu pravidelne nakupujeme aj potrebné ošatenie či športové potreby. Od mája 2013 mi matka neumožňuje stýkať sa s maloletým, zatajuje sa, nedvíha telefón, jej rodičia mi uviedli, že by som sa do ich života už nemal starať.
Dôkaz
Výsluch účastníkov
Výsluch maloletého
Výsluch svedkov – rodičov odporkyne Júlie Drobnej a Jozefa Drobného, bytom Hronská 16, 843 01 Bratislava

III.

Matka nemá na neumožňovanie mi styku s maloletým žiadny dôvod. Maloletého som si vyzdvihoval aj vracal v mieste bydliska matky vždy včas a riadne, pričom bolo o neho vždy náležite postarané. K návratu k matke som ho musel častokrát prehovárať, nakoľko sa so mnou cítil vždy dobre. V súčasnosti bývam spolu s rodičmi v dvojgeneračnom rodinnom dome so záhradou, pracujem ako finančný poradca a môj priemerný čistý príjem činí okolo 1200 €. Mám za to, že sú u mňa vytvorené podmienky pre zabezpečenie osobnej starostlivosti o maloletého Martina a v jeho záujme nepochybne je aj to, aby bol zverený do osobnej starostlivosti toho z rodičov, ktorý uznáva rolu a dôležitosť druhého rodiča v živote dieťaťa.
Vzhľadom na vyššie uvedené preto navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k :

Súd mení rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 15C 449/12-59 zo dňa 7. 10. 2012 v časti týkajúcej sa zverenia maloletého Martina Vážneho, nar. 5.12.2000 do osobnej starostlivosti tak, že súd maloletého zveruje do osobnej starostlivosti otca Jána Vážneho, nar. 8.4.1980.

Matka je povinná prispievať na výživu maloletého sumou 100 €, a to vždy do 20. dňa v kalendárnom mesiaci vopred do rúk otca, počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku.

Matka je oprávnená stretávať sa s maloletým každý nepárny týždeň od piatku 17.00 hod. do nedele 16.00 hod. s tým, že matka si maloletého prevezme a po ukončení styku odovzdá v mieste bydliska otca.

V Bratislave, dňa 10. 12. 2013

vlastnoručný podpis

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa