Správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Alternatívny názov: Správa o likvidácii spoločnosti

Popis: Čaká Vás likvidácia spoločnosti? Pozrite si vzor Správy o priebehu likvidácie!

vložené: 6.septembra 2011 12:25
zobrazené: 21384

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

1. Spoločnosť

Spoločnosť ..........................................................., so sídlom ....................................................................., IČO: ............................, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu .................................., oddiel: .................., vložka: .................. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa .................. v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Deň zápisu ...................

Spoločníci:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa bydliska

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa bydliska
Štatutárny orgán:
konatelia

Meno a priezvisko
Adresa bydliska

Meno a priezvisko
Adresa bydliska
Výška vkladu spoločníka:
......................................... €
Základné imanie spoločnosti:
......................................... €
Konanie v mene spoločnosti:
V mene spoločnosti koná konateľ a to každý samostatne.
Predmet činnosti:
..........................................
...........................................
2. Prehľad výšky záväzkov

(tu by boli uvedené účtovné údaje v tabuľke)

3. Proces likvidácie spoločnosti

Dňa .......................... mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti .................................... rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou, a to ku dňu .......................... .
Dňa .......................... bolo v Obchodnom vestníku uverejnené oznámenie likvidátora spoločnosti o vstupe spoločnosti do likvidácie spolu s výzvu, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou spoločnosti dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva do troch mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese sídla spoločnosti. Do skončenia uvedenej lehoty, t.j. do dňa .......................... sa na základe tejto výzvy neprihlásil žiadny veriteľ spoločnosti, iná osoba alebo orgán, ktorý by bol likvidáciou dotknutý.

Pohľadávky všetkých známych veriteľov spoločnosti boli uspokojené v celom rozsahu a v lehote splatnosti. Sporné pohľadávky z účtovníctva nevyplynuli.

Počas doby trvania likvidácie spoločnosti, t.j. od .......................... do .........................., spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a likvidátor postupoval v zmysle ustanovenia § 72 ods. 1 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a robil len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti (plnenie záväzkov, uplatňovanie pohľadávok).

Stav finančných prostriedkov spoločnosti .................................... k .......................... (tabuľka):

(tu by boli uvedené účtovné údaje o stave prostriedkov, pričom posledným údajom bude hodnota likvidačného zostatku)

Likvidačný zostatok: ........................................ €

Z mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti, zostavenej za účtovné obdobie likvidácie spoločnosti, t.j. za obdobie od .......................... do .......................... vyplýva, že majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie spoločnosti predstavuje sumu .................. €, pričom likvidačný zostatok spoločnosti pozostáva z peňažných prostriedkov na bankovom účte.

Celý likvidačný zostatok spoločnosti (upravený o prírastky úrokov za dobu do poukázania peňažných prostriedkov spoločníkom a úbytky peňažných prostriedkov v súvislosti s výmazom spoločnosti z obchodného registra) obdržia spoločníci spoločnosti v zmysle návrhu likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý likvidátor predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu konanému dňa .......................... .

V zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (podiel na likvidačnom zostatku).

V zmysle ustanovenia § 153 ods. 2 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, má pri zrušení spoločnosti s likvidáciou každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určí pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Likvidátor spoločnosti pri určení výšky podielu spoločníka spoločnosti.................................... vychádzal z vyššie uvedenej platnej právnej úpravy a spoločenskej zmluvy spoločnosti.


4. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Likvidačný zostatok spoločnosti .................................... po jeho schválení valným zhromaždením spoločnosti bude rozdelený spoločníkom v zmysle § 153 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle čl. 7 Spoločenskej zmluvy spoločnosti ...................................., a to pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.


Rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti:

Spoločník:
Podiel na likvidačnom zostatku:
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
......................................... €
......................................... €
......................................... €
......................................... €
5. Zánik spoločnosti

Po schválení mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti, konečnej správy likvidátora spoločnosti o priebehu likvidácie spoločnosti a návrhu likvidátora spoločnosti na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti likvidátor podá na príslušný registrový súd návrh na výmaz spoločnosti .................................... z obchodného registra.

V .........................., dňa ........................

..............................
likvidátor

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa