Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci

Alternatívny názov: Žiadosť o náhradu škody na veci prevzatej z čistiarne

Popis: Ponúkame vzor žaloby o náhradu škody voči žalovanému, ktorý namiesto opravy poškodenej veci spôsobil ešte väčšiu škodu na prevzatej veci a túto skutočnosť odmieta

vložené: 16.apríla 2010 12:07
zobrazené: 7987

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný – Čistiareň
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456
Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
(§ 421 OZ)
o zaplatenie sumy 110,- EUR

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom
D v o j m oI.

1.1
Dňa 10.02.2010 som priniesla do prevádzkarne žalovaného podšitý balónový plášť na prechodné obdobia (jar, jeseň), ktorý bol bežne znečistený. Po jeho vyčistení som zistila, že materiál, z ktorého je zhotovený, má narušenú štruktúru a plášť sa aj značne zbehol (je úzky a krátky, vrátane rukávov), takže túto vec už v budúcnosti nosiť nemôžem. Keďže žalovaný môj plášť prevzal na vykonanie jeho záväzku, zodpovedá za škodu, ktorá mi vznikla poškodením tejto prevzatej veci.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Potvrdenie o prevzatí veci a zaplatení sumy 20,- EUR za jej vyčistenie zo dňa 05.03.2010
II.

2.1
Predmetný plášť som kúpila v deň 10.09.2009 v ABC s.r.o. Bratislava za 70,- EUR, teda nosila som ho len jednu sezónu a jeho opotrebovanie bolo nepatrné. Listom zo dňa 10.03.2010 som žalovaného vyzvala, aby mi nahradil spôsobenú škodu, čo však odmietol s tým, že na vyčistenie plášťa použil správnu technológiu.

Dôkaz:
Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny v sume 70,- EUR
List adresovaný žalovanému zo dňa 10.03.2010
III.

3.1
So zreteľom na skutočnosť, že žalovaný prevzal vec, ktorá bola predmetom jeho záväzku a došlo k jej poškodeniu, navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol tento

r o z s u d o k :

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 110,- EUR s príslušným úrokom z omeškania odo do dňa 10.04.2010 až do zaplatenia a nahradiť jej trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Jana Vážna
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa