Zmluva o založení občianskeho združenia

Alternatívny názov: Zmluva o založení združenia

Popis: Ponúkame vám vzor zmluvy o založení občianskeho združenia, v ktorej je upravená činnosť, ciele, zásady jeho hospodárenia a iné záležitosti.

vložené 13.augusta 2010 12:34 | zobrazené: 4 793x | stiahnuté: 391x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o založení občianskeho združenia

Účastníci:

MVDr. Lukáš Petruš

Zimná 89, 289 55 Bratislava
r.č. 778596/8965,

Mgr. Peter Mladý

Fučíkova 45, 896 01 Bratislava
r.č. 778569/1236

Vec: Zmluva o založení občianskeho združenia

Čl. 1

1.1

Názov združenia je „ Save the Nature“.

1.2

Združenie je založené podľa Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov.

1.3

Cieľ činnosti, sídlo, orgány a zásady hospodárenia združenia sú upravené v stanovách združenia, na ktorých obsah odkazujeme a ktorých notársky overená kópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Práva a povinnosti členov a účastníkov združenia sa riadi týmito stanovami a príslušnými právnymi predpismi.

1.4

Združenie je právnickou osobou.

Čl. 2

2.1

Účastníci tejto zmluvy, tvoriaci prípravný výbor, ktorého sú členmi, podajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh na registráciu združenia a podniknú ďalšie nevyhnutné kroky nutné ku vzniku združeniu.

Čl. 3

3.1

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, že si ju prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 1. 1. 2010

......................

Mgr. Peter Mladý

......................

MVDr. Lukáš Petruš

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o založení občianskeho združenia
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 728 110

Dnes: 86

Počet zobrazených vzorov: 19 300 831

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 124