Zmluva o výpožičke bytových priestorov

Alternatívny názov: Dohoda o vypožičaní bytu

Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy o výpožičke bytových priestorov medzi vypožičiavateľom a požičiavateľom na dobu určitú za presne stanovených podmienok.

vložené 6.júla 2010 10:58 | zobrazené: 14 111x | stiahnuté: 1 157x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výpožičke bytových priestorov

Zmluva o výpožičke bytových priestorov

uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianského zákonníka
medzi

Požičiavateľom:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
číslo účtu: 123456789/0900

a

Vypožičiavateľom:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
číslo účtu: 987654321/0900

I.
Predmet zmluvy

Predmetom výpožičky sú bytové priestory v budove bytového domu v Bratislave, Mýtna 7, 875 01 Bratislava, ktorá je vo vlastníctve Byt, a jeho bytové priestory, je zapísaný na LV č. 1234, parc. AB-C č. 123/1, súp. č. 12 v k. ú. Bratislava I. Staré Mesto, a to bytové priestory bytu č. 2 na 1. poschodí vo výmere 85 m2.

II.
Dohodnuté podmienky výpožičky

1.

Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet zmluvy uvedený v čl. I. tejto zmluvy na užívanie odo dňa podpísania tejto zmluvy do dňa 31.12.2011 na ich užívanie za účelom bývania.

2.

Požičiavateľ súhlasí s vypožičaním bytových priestorov na dobu určitú od 01.07.2010 do 31.12.2011. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vypožičaný predmet zmluvy vrátiť najneskoršie do 03.01.2012.

3.

Požičiavateľ poskytuje vypožičané priestory uvedené v čl. I. bezplatne.

III.
Práva a povinnosti požičiavateľa

1.

Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať bytový priestor v stave spôsobilom na riadne užívanie za účelom výpožičky.

2.

Zmluvné strany spíšu o odovzdaní bytového priestoru zápisnicu, ktorej sa opíše najmä stav bytových priestorov v čase odovzdania.

IV.
Povinnosti vypožičiavateľa

1.

Vypožičiavateľ je povinný:
a) vypožičané veci riadne užívať len na dohodnutý účel,
b) ochraňovať predmet zmluvy pred poškodením a znehodnotením,
c) dodržiavať Bytový poriadok daného bytového domu na Mýtnej ulici 7

2.

Vypožičiavateľ nesmie vypožičaný predmet nájmu poskytnúť na užívanie inému.

V.
Vrátenie veci

1.

Vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť, len čo ju nepotrebuje, najneskôr však do konca určenej doby zapožičania.

2.

Požičiavateľ môže požadovať vrátenie veci aj pred skončením určenej doby zapožičania, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.

VI.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.

2.

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú vlastnoručným podpisom za vytlačeným menom oprávnenej osoby konať.

V Bratislave 28.06.2010

Ján Vážny
požičiavateľ

Miroslav Pekný
vypožičiavateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výpožičke bytových priestorov
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 073 060

Dnes: 50

Počet zobrazených vzorov: 19 525 724

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674