Zmluva o ubytovaní

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb

Popis: Nájdite vzor zmluvy o ubytovaní, v ktorej sa objednávateľ a ubytovateľ dohodnú na všetkých základných ustanoveniach týkajúcich sa ubytovania.

vložené 14.septembra 2010 11:05 | zobrazené: 13 973x | stiahnuté: 772x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o ubytovaní

Zmluva o ubytovaní

Objednávateľ:

Lukáš Múdry
Jarná 89, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/8969

Ubytovateľ:

Peter Silný
Nábrežná 45, 789 66 Bratislava
IČO: 123 45 67 89

Vec: Zmluva o ubytovaní

Čl. 1

1.1

Ubytovateľ je výlučným vlastníkom motelu Sladký sen na Romanovej ulici č. 15, 896 66 Bratislava.

Čl.2

2.1

Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi ubytovanie a ďalej popísané služby na prechodné obdobie od 1.9.2010 do 1.4.2011.

2.2

Medzi služby poskytované ubytovateľom k objednanému ubytovaniu patrí každodenné upratovanie izieb a výmena uterákov a v prípade potreby doplnenie zásob toaletného papiera, mydla a šampónu.

2.3.

Ubytovateľ poskytne objednávateľovi za vyššie uvedeným účelom k užívaniu prízemnú bytovú jednotku č. 5 s výmerou 200 m2 s obvyklým príslušenstvom a sociálnym zariadením.

Čl.3

3.1

Cena za ubytovacie služby je zmluvná. V tomto prípade sa účastníci dohodli na sume 20,-EUR za každý deň. Túto sumu nesmie objednávateľ platiť spätne.

Čl.4

4.1

Ubytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi bytovú jednotku v bezchybnom stave a pripravenú k okamžitému užívaniu a ďalej zaistiť nerušené používanie práv objednávateľa, ktoré sú spojené s jeho ubytovaním.

Čl.5

5.1

Objednávateľ je povinný užívať prenajaté priestory sám a výhradne na osobné účely, nesmie uskutočňovať žiadne zmeny bez súhlasu ubytovateľa a prípadného ďalšieho užívateľa.

5.2

Vyššie dohodnuté ustanovenie nemá vplyv vo vzťahu k právu objednávateľa a ubytovaného na možnosť prijímania návštev.

5.3

Objednávateľ je povinný riadiť sa ubytovacím poriadkom, domovým poriadkom a v prípade potreby aj požiarnou poplachovou smernicou. Tieto dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a ubytovateľ prehlasuje, že s nimi detailne objednávateľa oboznámil a všetko mu vysvetlil.

5.4

Objednávateľ súhlasí s vyššie uvedeným prehlásením ubytovateľa v plnom rozsahu.

Čl. 6

6.1

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 14.augusta 2010

......................
Lukáš Múdry

......................
Peter Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o ubytovaní
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 863

Dnes: 1 596

Počet zobrazených vzorov: 19 696 669

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058