Žiadosť o výmaz záložného práva

Alternatívny názov: Zrušenie záložného práva na byt z katastra nehnuteľností

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o výmaz záložného práva na byt z katastra nehnuteľností, pretože pominuli dôvody zaťaženia tejto nehnuteľnosti záložným právom.

vložené 29.júla 2010 15:46 | zobrazené: 35 462x | stiahnuté: 1 689x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o výmaz záložného práva

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
referát podnikateľských činností,
obchodných služieb a
nebytových priestorov
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava 4

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o výmaz záložného práva k bytu v katastri nehnuteľností

1.

Žiadateľ Ján Vážny, r.č. 123456/789 a manželka Mária Vážny, r.č. 987654/3210, trvale bytom 841 01 Bratislava, ul. Nábrežná 14,
Vás žiadame o vydanie súhlasu s výmazom záložného práva k nehnuteľnosti – k bytu na ulici Nábrežná 14, č. vch. 1, č. bytu 4, 2. poschodie v Bratislave.

2.

Na uvedený byt bolo zriadené záložné právo v prospech predávajúceho – Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, pod V – 12345/6789 zo dňa 10.08.2008.

3.

Podľa platobných podmienok v čl. VII. Zmluvy o prevode vlastníctva bytu (č. zmluvy 123/123 zo dňa 10.08.2008 sme doposiaľ uhradili celkovú sumu za bytu a pozemok vo výške 10 500,- EUR, dňa 12.04.2010, čím pominuli dôvody zaťaženia tejto nehnuteľnosti záložným právom.

4.

Dôvodom zrušenia záložného práva je vyplatenie sumy, na ktorú bola nehnuteľnosť zaťažená, čo predstavuje hodnotu bytu 10 500,- EUR.

5.

Berieme na vedomie že, v prípade prevodu na tretiu osobu, upozorníme nového vlastníka, aby si splnil ohlasovaciu povinnosť u svojho správcu bytového domu do 15 dní od povolenia vkladu v katastri nehnuteľností.

V Bratislave dňa 20.07.2010.

Ján Vážny
žiadateľ

Mária Vážna
spolužiadateľka

Prílohy :

1. Ústrižky šekov o zaplatení.
2. Kópia zmluvy o prevode vlastníctva bytu.
3. Potvrdenie o platení poplatkov za služby spojené s užívaním bytu a platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv (vydáva správca domu).
4. Čestné prehlásenie.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o výmaz záložného práva
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 540

Dnes: 3 903

Počet zobrazených vzorov: 19 609 745

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870