Zaopatrovacia zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o zaopatrení rodičov

Popis: Ponúkame Vám vzor zaopatrovacej zmluvy, na základe ktorej rodičia ako vlastníci prevádzajú nehnuteľnosť na svoje dieťa ako nadobúdateľa so skutočnosťou, že im poskytne doživotné zaobstaranie.

vložené 10.augusta 2010 09:37 | zobrazené: 16 296x | stiahnuté: 695x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zaopatrovacia zmluva

Zaopatrovacia zmluva
(§ 51 OZ)

1) Spoluvlastníci:

Ján Vážny
r.č. 123456/7890
a manželka: Mária Vážna, rodená Horváthovár.č. 987654/3210
obaja bytom: Nábrežná 14
841 01 Bratislava

na jednej strane a

2) Nadobúdatelia:

dcéra: Jana Nemcová, rodená Vážna
r.č. 121212/1212
a manžel: Juraj Nemec
r.č. 989898/9898
obaja bytom tamtiež: Nábrežná 14
841 01 Bratislava

na strane druhej

uzatvárajú dňa 10.08.2010 túto

ZAOPATROVACIU ZMLUVU:

I.

1.

Na jednej strane Ján Vážny a Mária Vážna ako bezpodieloví spoluvlastníci rodinného domu č. 14 v Bratislave, Nábrežná 14, a parcely č. 123 vo výmere 200 m2 kat. úz. Bratislava Staré Mesto, zapísaných na liste vlastníctva 345/A Správy katastra hlavného mesta Bratislavy v Bratislave, bezplatne tieto nehnuteľnosti v celosti prevádzajú do bezpodielového spoluvlastníctva na strane druhej Jane a Jurajovi Nemcovým, čo títo s vďakou prijímajú.

II.

1.

Nadobúdatelia nehnuteľností uvedených pod I. ods.2 Jana Nemcová a Juraj Nemec sa z vďačnosti zaväzujú, že prevodcom uvedeným pod I ods.1 Jánovi a Márie Vážnym budú v nadobudnutom dome doživotne poskytovať bezplatné užívanie dvoch samostatných izieb nachádzajúcich sa v prízemí domu na pravej strane pri vchodových dverách prízemného bytu, ako aj spoločné užívanie príslušenstva bytu nachádzajúceho sa na prízemí domu a tiež pivničných priestorov domu.

2.

Bezplatným užívaním sa tu rozumie najmä neplatenie nájomného ani náhrady za plnenia poskytované s užívaním časti bytu (najmä vodné, stočné, elektrina, teplo, odvoz smetí). Nadobúdatelia sa budú o prevodcov bezplatne starať v chorobe a starobe. Z ovocnej i zeleninovej záhrady, nachádzajúcej sa pri rodinnom dome, im každoročne bezplatne odovzdajú 1/4 úrody. V prípade smrti niektorého z prevodcov sa mu nadobúdatelia zaväzujú na svoje náklady vystrojiť dôstojný pohreb.

3.

Prevodcovia predmetných nehnuteľností uvedený záväzok nadobúdateľov nehnuteľností s vďakou prijímajú.

III.

1.

Na prevod nehnuteľností uvedených v bode I sa vyžaduje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Účastníci zmluvy s týmto vkladom súhlasia.

IV.

1.

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v siedmich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

V Bratislava dňa 10.08.2010

Ján Vážny
spoluvlastník

Jana Nemcová
nadobúdateľ

Mária Vážna
spoluvlastník

Juraj Nemec
nadobúdateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zaopatrovacia zmluva
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 904

Dnes: 3 461

Počet zobrazených vzorov: 19 620 412

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 890