Žaloba z dôvodu poškodenia mena a ohovárania

Alternatívny názov: Žaloba z dôvodu ochrany osobnosti

Popis: Ponúkame vám vzor žaloby z dôvodu poškodenia mena a ohovárania, ktorej účelom je ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy.

vložené 30.júna 2010 15:13 | zobrazené: 15 697x | stiahnuté: 1 017x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba z dôvodu poškodenia mena a ohovárania

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba z dôvodu poškodenia mena a ohovárania

Žalobca:

Martin Hovanec
Romanova 16, 874 02 Bratislava
občan Slovenskej republiky
zastúpený: JUDr. Juraj Kramár
advokát so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 895 Bratislava
zapísaný v zozname SAK pod evidenčným číslom 158


Žalovaný:

ABC, s.r.o
Štúrova 10, 874 26 Bratislava
IČO: 59874152
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
oddiel Sa, vložka číslo 126
o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy 10 000 eur
a náhradu trov konania
150 eur súdny poplatok
a náhradu odmeny za právne zastupovanie
prevzatie, žaloba 10 eur náhradu režijného paušálu 15 eur vrátane DPH

Dvojmo:

Prílohy:

kópia článku v časopise
splnomocnenie
osvedčenie o registrácii DPH

Žalovaný je vydavateľom časopisu Life a je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v oddiele Sa a vložke číslo 126. V predmete činnosti má zapísanú aj vydavateľskú činnosť.

Z tiráže časopisu Life vyplýva, že jeho vydavateľom je žalovaný. V časopise Life bol dňa 15.3. 2010 na str. 103–108 uverejnený článok pod názvom „Nekalé praktiky riaditeľa školy“. V článku boli uverejnené nepravdivé údaje, ktoré značným spôsobom znížili dôstojnosť a vážnosť riaditeľa obchodnej akadémie.

Nepravdivý údaj bol uvedený na str. 103 článku, kde redaktor napísal „Riaditeľ predal pozemky školy bez súhlasu rady školy za nevýhodnú cenu 30 eur za 1 m2. Pozemky predal
zástupcovi spoločnosti, ktorej konateľom je jeho brat“.

Uvedené tvrdenie je nepravdivé, lebo rada školy schválila podmienky predaja pozemkov
nachádzajúcich sa vedľa areálu školy a splnomocnila riaditeľa, aby nepotrebné pozemky
predal, nakoľko škola potrebuje finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične. Riaditeľ vypísal výberové konanie na predaj pozemkov.

Okrem toho v článku boli uvedené nepravdivé údaje týkajúce sa rodinného života riaditeľa a to na str. 105 v znení riaditeľ nežije v spoločnej domácnosti so svojou manželkou.II.

Uvedené údaje sú nepravdivé. Uverejnenie článku znamenalo značný rozruch v obci.Občania obviňovali riaditeľa školy, že sa obohatil na úkor školy a časť občanov požadovala, aby sa vzdal funkcie.Uverejnenie článku negatívne pôsobilo aj v zamestnaní manželky, učiteľky v materskej škole. Rodičia niektorých žiakov mali posmešné poznámky na jej manžela a osobný život.

Dôkaz: vypočutie svedkov Milena Mladá, Ján Gajdoš, Petra Karolová

III.

Na základe uverejnených nepravdivých údajov v článku „Nekalé praktiky riaditeľa školy“ v časopise Life vydavateľa žalovaného došlo k neoprávneným zásahom do cti žalobcu, lebo jeho postup pri predaji pozemkov bol opísaný spôsobom, ako keby konal v rozpore s uznesením rady školy.

Okrem toho článok zasiahol do intímnej sféry žalobcu nepravdivými údajmi o jeho rodinnom živote prejavom, ktorý bol spôsobilý narušiť jeho rodinný život.

Navrhujem preto, aby bol žalovaný zaviazaný na uverejnenie ospravedlnenia nasledovného znenia:
Žalovaný sa ospravedlňuje za nepravdivé tvrdenie v článku „Nekalé praktiky riaditeľa školy“ lebo riaditeľ uzavrel kúpnu zmluvu na základe súhlasu rady školy a splnenia podmienok zmluvy.

Nie je pravdivé tvrdenie v článku, že riaditeľ školy nežije s manželkou v spoločnej domácnosti.

Uvedený zásah predstavuje v značnej miere zníženie dôstojnosti a vážnosti žalobcu v spoločnosti najmä v obci, a preto požaduje aj náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 10 000 eur.

Na základe uvedeného navrhujem, aby súd po nariadenom pojednávaní a vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Žalovaný – ABC, s.r.o so sídlom. Štúrova 10, 874 26 Bratislava, IČO: 59874152 je povinný v časopise Life uverejniť ospravedlnenie na rovnakom mieste a rovnakej veľkosti textu znenia: Žalovaný sa ospravedlňuje za nepravdivé tvrdenie v článku „Nekalé praktiky riaditeľa školy“, lebo riaditeľ uzavrel kúpnu zmluvu so súhlasom rady školy a na základe splnenia podmienok uvedených v zmluve.


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba z dôvodu poškodenia mena a ohovárania
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 970 118

Dnes: 518

Počet zobrazených vzorov: 19 457 903

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 495