Sprostredkovateľská zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o sprostredkovaní

Popis: Ponúkame vzor dohody o využití sprostredkovateľa za poplatok k vykonaniu Vami zadanej veci podľa Vašich požiadaviek

vložené: 12.marca 2010 12:20
zobrazené: 65207

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA

uzatvorená medzi sprostredkovateľom a kupujúcim o sprostredkovaní kúpy ojazdeného osobného vozidla/ďalej len predmet/.

I. Zmluvné strany

Sprostredkovateľ:
CAR, a. s.,
Bajkalská 12
831 01 Bratislava
prevádzka Ružinovská 7
841 02 Bratislava
/ďalej len sprostredkovateľ/
Kupujúci (nadobúdateľ vozidla):

Meno a priezvisko:
číslo OP:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Tel. č.:
Ján Vážny
ST 123456
700205/1234
Nábrežná 25, 851 01 Bratislava
0902 345 678
II. Predmet sprostredkovania

Kúpa ojazdeného motorového vozidla -

značka, typ:
Stav km na tachometri:
Dátum prvého prihlásenia
Cena vozidla:
Škoda Octavia Combi
85 000 km

20. 08. 2008
13 000,-- Eur
a pristavenie vozidla v sídle sprostredkovateľa

Cena pristavenia:
50,-- Eur
III. Obsah zmluvy

1.
Na základe tejto Zmluvy o sprostredkovaní kupujúci kupuje a sprostredkovateľ sprostredkuje kúpu
predmetu sprostredkovania za podmienok uvedených v tejto zmluve. Kupujúci poveruje sprostredkovateľa
k spísaniu a podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy v jeho mene.

2.
Sprostredkovateľ zabezpečí v prospech kupujúceho nákup, odbornú prehliadku vozidla a pristavenie vozidla
v sídle sprostredkovateľa v lehote do 10 dní.

3.
Kupujúci vyplatí pri podpise tejto zmluvy zálohu na kúpu predmetu vo výške: 1 000,-- Eur
a to na číslo účtu sprostredkovateľa č. 123456789/0900 vedený v Slovenskej
sporiteľni a.s.

4.
Kupujúci nemôže zrušiť zmluvu, ak už došlo k jej podpisu a vyplateniu zálohy za sprostredkovanie kúpy
vozidla. V prípade, že sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť, záloha vyplatená podľa bodu 3 ostáva
v prospech sprostredkovateľa ako storno poplatok.

5.
Predmet zmluvy sa stáva vlastníctvom kupujúceho až od okamihu vyplatenia plnej sumy za vozidlo
a pristavenie vozidla v sídle sprostredkovateľa.

6.
Kupujúci je povinný doplatiť zvyšnú sumu za kúpu a pristavenie vozidla do 2 dní od pristavenia vozidla
v sídle sprostredkovateľa. Ak tak neurobí pripadá sprostredkovateľovi pokuta vo výške dohodnutej zálohy
a sprostredkovateľovi vzniká právo od zmluvy odstúpiť.

IV. Záverečné ustanovenia

1.

2.


3.
Táto zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpisu.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom po jednom rovnopise si ponechá každá strana

Kupujúci a sprostredkovateľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a jej ustanoveniam v plnom rozsahu
porozumeli.

V Bratislava dňa 10.03.2010

CAR, a. s.
sprostredkovateľ
Ján Vážny
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Sprostredkovateľská zmluva je istou dohodou o využití sprostredkovateľa za poplatok na vykonanie zadanej veci podľa požiadaviek zadávateľa resp. poverovateľa. Na základe tejto Zmluvy o sprostredkovaní môže ísť napr. o kúpu resp. predaj osobného automobilu alebo iný predmet zmluvy. Sprostredkovateľ na základe tejto zmluvy zastupuje osobu a koná v jeho mene. Za toto sprostredkovanie mu prináleží dohodnutá odmena.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa