Splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Plná moc na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Popis: Aj pri predaji nehnuteľnosti môžete využiť splnomocnenie, ktorým niekoho poveríte, aby vás zastupoval. Pozrite si, čo všetko musí takáto plná moc obsahovať.

vložené: 24.augusta 2015 11:48
zobrazené: 33001

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
SPLNOMOCNENIE

v zmysle § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka

Splnomocniteľ:
Ján Vážny
nar. 12.7.1965
rodné číslo: 650712/1234
trvalé bydlisko: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
Splnomocnenec:
Miroslav Pekný
nar. 24.4.1983
rodné číslo: 830424/9876
trvalé bydlisko: Prievozská 25, 852 02 Bratislava
Ako splnomocniteľ a vlastník nehnuteľnosti
– bytu č. 12, na ulici Novohradská, číslo vchodu 2 v Bratislave, v podiele 1/1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súp. č. 34 a pozemku s parc. číslom: 1234/56, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 600 m2, parcela registra „C“, spolu v podiele 1/12 z celku, tak ako je zapísané na liste vlastníctva č. 12345 – čiastočný, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pre okres Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Rača, katastrálne územie Rača (ďalej len „nehnuteľnosť),

týmto splnomocňujem

splnomocnenca Miroslava Pekného na uskutočnenie všetkých právnych úkonov, resp. iných úkonov, ktoré súvisia s prevodom vlastníckeho práva k uvedenej nehnuteľnosti na tretiu osobu (kupujúceho).
Splnomocňujem týmto splnomocnenca na vykovanie najmä týchto úkonov:

1)
dohadovať podmienky sprostredkovania prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti so sprostredkovateľmi (realitnými kanceláriami), uzatvárať s nimi sprostredkovateľské zmluvy, výhradné alebo exkluzívne sprostredkovateľské zmluvy, dohody o zložení peňažnej zálohy a pod.,

2)
zabezpečiť v mene vlastníka všetky potrené doklady, nevyhnutné na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

3)
dohadovať podmienky a uzatvoriť (podpísať) budúcu kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti, vrátane dodatkov k tejto zmluve,

4)
dohadovať podmienky, uzavrieť a podpísať kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, vrátane dodatkov k tejto zmluve,

5)
prevziať v mene splnomocniteľa od tretej osoby (kupujúceho alebo hypotekárnej banky) kúpnu cenu, resp. jej časť za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

6)
podpísať a podať v mene splnomocniteľa návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe uzavretej záložnej zmluvy a kúpnej zmluvy, dopĺňať a opravovať tieto podania, vziať tieto návrhy späť, podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam správy katastra, resp. vykonávať iné súvisiace procesné úkony,

7)
preberať doručované písomnosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti,

8)
vyžiadať a prevziať od príslušného katastrálneho odboru okresného úradu výpis z listu vlastníctva č. 12345, pre katastrálne územie Rača, ak je na tomto liste vlastníctva vyznačená plomba,

9)
konať a rokovať pred príslušnými orgánmi a osobami, uskutočňovať všetky právne úkony potrebné a spojené s prevodom nehnuteľnosti na tretiu osobu.

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi túto plnú moc najneskôr do 31.3.2017.

Splnomocnenec svojím podpisom potvrdzuje, že túto plnú moc v plnom rozsahu prijíma.

V Bratislave, dňa 15.8.2015

Ján Vážny
Splnomocniteľ
(pozn.: úradne overený podpis)
Miroslav Pekný
Splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa