Splnomocnenie na bankové úkony

Alternatívny názov: Plná moc pre jednanie v banke

Popis: Plná moc dáva splnomocnencovi právo disponovať s bankovými účtami aj finančnými prostriedkami splnomocniteľa.

vložené: 29.februára 2016 09:02
zobrazené: 24966

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocniteľ
Meno a priezvisko: Ján Vážny
Rodné číslo/dátum narodenia: 123456/2589, 25. 3. 1965
Bydlisko: Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
Štátna príslušnosť: SR

Splnomocnenec
Meno a priezvisko: Miroslav Pekný
Rodné číslo/dátum narodenia: 987654/3214, 2.12.1968
Bydlisko: Prievozská 15, 842 05 Bratislava
Štátna príslušnosť: SR

Splnomocniteľ týmto udeľuje splnomocnencovi plnomocenstvo, aby splnomocniteľa zastupoval a konal v jeho mene pri nasledovných právnych úkonoch s Tatra bankou, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „banka“):

1. uzatvorenie a zmena akejkoľvek zmluvy o bežnom účte, termínovanom účte, vkladnej knižke,
2. disponoval s peňažnými prostriedkami na účte a/alebo vkladnej knižke splnomocniteľa v banke, a to samostatne bez obmedzenia a určenie osôb oprávnených disponovať s účtom splnomocniteľa,
3. zrušenie akéhokoľvek účtu a/alebo vkladnej knižky splnomocniteľa v banke a prevzatie zostatku z takto zrušeného účtu a/alebo vkladnej knižky,
4. požadovanie informácií, ktoré banka o splnomocniteľovi vedie, a to aj v prípade, že sú chránené osobitnými právnymi predpismi,
5. uzatvorenie, zmenu a zrušenie akejkoľvek zmluvy o doplnkových bankových službách k účtu v banke, najmä Zmluvy o IAAP, vrátane vykonania všetkých s tým súvisiacich úkonov, najmä prevzatie autorizačných a autentifikačných nástrojov,
6. podanie žiadosti o vydanie debetnej platobnej karty a/alebo kreditnej karty a jej prevzatie, vrátane ochranných hesiel a kódov (napr. PIN-kódom a pod.) ku kartám.

Splnomocnenec je na základe a v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa.

Splnomocnenie je udelené na dobu neurčitú.

V Bratislave, dňa 1. 1. 2012
Ján Vážny
splnomocniteľ

Splnomocnenie prijímam.

V Bratislave, dňa 1. 1. 2012
Miroslav Pekný
splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa