Návrh na zrušenie trvalého pobytu občana

Alternatívny názov: žiadosť o zmenu trvalého pobytu

Popis: Sťahujete sa? Budete potrebovať návrh na zrušenie trvalého pobytu. Stiahnite si jeho vzor.

vložené 19.augusta 2011 10:47 | zobrazené: 12 584x | stiahnuté: 345x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie pobytu

NÁVRH NA ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

1. Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu

podáva (podávajú) návrh na zrušenie trvalého pobytu

Navrhovateľ
Meno, priezvisko : .........................................................
Dátum narodenia : ..............................
Adresa trvalého pobytu : .............................................................................................................
a
Meno, priezvisko : ........................................................
Dátum narodenia : ...............................
Adresa trvalého pobytu : .............................................................................................................

podľa § 7 odst. 1 písm.............. zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
(uveďte príslušné písmeno § 7 odst. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., na základe ktorého žiadate o zrušenie trvalého pobytu)
občanovi
Meno, priezvisko : .......................................................... Dátum narodenia : ............................
Adresa trvalého pobytu : Spišská Nová Ves ...............................................................................

a žiada (žiadajú) ohlasovňu pobytu o zrušenie jeho (jej) trvalého pobytu.

Odôvodnenie návrhu na zrušenie trvalého pobytu:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Navrhovateľ (navrhovatelia) na podporu zdôvodnenia návrhu na zrušenie predložil (predložili) tieto dokumenty :

1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
2. List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
3. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
4. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
5. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
6. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a
Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
7. Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
8. Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný,
vedome pozmenený alebo cudzí doklad
9. Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
10. Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
11. Dohodu o ukončení nájmu
12. Iné (uveďte aké)

(Uveďte iba tie dokumenty, ktoré skutočne predkladáte).V Spišskej Novej Vsi, dňa ..............................

Záznam ohlasovne

Ohlasovňa pobytu v (názov obce) Spišskej Novej Vsi
na návrh občana, oprávneného užívať budovu alebo jej časť alebo vlastníka alebo všetkých
spoluvlastníkov budovy alebo jej časti
Meno a priezvisko : ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

a na základe predloženého dokladu (predložených dokladov), zrušila trvalý pobyt občanovi :

Meno, priezvisko: ........................................................ dátum narodenia : ................................
Adresa trvalého pobytu: Spišská Nová Ves ...............................................................................

dňom ........................... podľa § 7 odst. l písm. .............
(uveďte podľa skutočnosti písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona a č. 454/2004 Z. z.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Spišská Nová VesV Spišskej Novej Vsi, dňa ............................

Pečiatka a podpis zamestnanca ohlasovne

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie pobytu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 440

Dnes: 3 824

Počet zobrazených vzorov: 19 535 769

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701