Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Alternatívny názov: Žiadosť na vklad do katastra nehnuteľností

Popis: Vyberte si vzor žiadosti, ktorou podávate návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť.

vložené: 30.júna 2010 10:09
zobrazené: 66032

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Katastrálny úrad v Bratislave
Chlumeckého 2
821 03 Bratislava

Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Predávajúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Správny poplatok vo výške 265,50 EUR uhradený kolkom pre urýchlený vklad

Ako účastníci kúpnej zmluvy, uzatvorenej dňa 05.06.2010,
týmto žiadame,

aby Katastrálny úrad v Bratislave, povolil vklad vlastníckeho práva a vykonal zápis do LV č. 1234, a to nasledovne:

kat. územie Bratislava I. Staré Mesto

A LV:
- nehnuteľnosť : druh rodinný dom, o výmere 85 m2, parc. číslo 12345

B LV:
Kupujúci: Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

C LV:
bez zmeny

V Bratislave, dňa 20.06.2010

Miroslav Pekný
predávajúci
Ján Vážny
kupujúci

Prílohy:
Kúpna zmluva z 05.06.2010
Geometrický plán
Stavebné povolenie
Znalecký posudok (v prípade potreby kolaudácie)
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa