Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Alternatívny názov: Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu

Popis: Nájdite si vzor návrhu, ktorý podávate na príslučný katastrálny úrad zo žiadosťou o vklad nehnuteľnosti a zápis vlastníckeho práva

vložené: 9.júna 2010 11:18
zobrazené: 202868

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

Okresný úrad Bratislava
Katastrálny odbor

Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

Navrhovatelia:

1.Predávajúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
2.Kupujúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
1.
Navrhovatelia ako účastníci kúpnej zmluvy zo dňa 15.05.2015 predkladáme túto v 5-tich vyhotoveniach spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva.

Navrhujeme, aby Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva v celosti k uvedenému predmetu prevodu v prospech kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva.

2.
Kúpna zmluva sa dotýka nehnuteľností v katastrálnom území Bratislava III. - Rača, zapísaných na LV č. 12345/12 ako:
parcela číslo 98765/01 o výmere 210 m2.

Predávajúci predáva uvedenú nehnuteľnosť za dohodnutú cenu 200 000,- EUR.

3.
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujeme, že sme túto uzatvorili na základe slobodne, vážne a zrozumiteľne prejavenej vôle, v predpísanej písomnej forme.

V Bratislave, dňa 25.05.2015.

Ján Vážny
predávajúci

Miroslav Pekný
kupujúci


Prílohy:
Kúpna zmluva v 2 vyhotoveniach
Pozn.: Ďalšími prílohami môžu byť:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva (napr. pozemkovoknižná vložka, výmer o vlastníctve pôdy...)
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona
e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Existujú rôzne možnosti, kedy podať návrh. Jednou z nich je návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Takýto návrh sa podáva na príslušný katastrálny úrad v prípade, že chcete novopostavenú alebo nadobudnutú nehnuteľnosť zapísať a získať k nej tak vlastnícke práva. V návrhu sa udávajú všetky informácie o nehnuteľnosti, jej stav, cena a zmluvné podmienky. Väčšinou býva návrh súčasťou kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo iného právneho dokumentu, ktorý s týmto súvisí.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa