Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Alternatívny názov: Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu

Popis: Nájdite si vzor návrhu, ktorý podávate na príslučný katastrálny úrad zo žiadosťou o vklad nehnuteľnosti a zápis vlastníckeho práva

vložené 9.júna 2010 11:18 | zobrazené: 202 849x | stiahnuté: 27 071x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

Okresný úrad Bratislava
Katastrálny odbor

Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

Navrhovatelia:

1.Predávajúci:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

2.Kupujúci:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

1.

Navrhovatelia ako účastníci kúpnej zmluvy zo dňa 15.05.2015 predkladáme túto v 5-tich vyhotoveniach spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva.

Navrhujeme, aby Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva v celosti k uvedenému predmetu prevodu v prospech kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva.

2.

Kúpna zmluva sa dotýka nehnuteľností v katastrálnom území Bratislava III. - Rača, zapísaných na LV č. 12345/12 ako:
parcela číslo 98765/01 o výmere 210 m2.

Predávajúci predáva uvedenú nehnuteľnosť za dohodnutú cenu 200 000,- EUR.

3.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujeme, že sme túto uzatvorili na základe slobodne, vážne a zrozumiteľne prejavenej vôle, v predpísanej písomnej forme.

V Bratislave, dňa 25.05.2015.

Ján Vážny
predávajúci

Miroslav Pekný
kupujúci

Prílohy:

Kúpna zmluva v 2 vyhotoveniach
Pozn.: Ďalšími prílohami môžu byť:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva (napr. pozemkovoknižná vložka, výmer o vlastníctve pôdy...)
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona
e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Hore

Existujú rôzne možnosti, kedy podať návrh. Jednou z nich je návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Takýto návrh sa podáva na príslušný katastrálny úrad v prípade, že chcete novopostavenú alebo nadobudnutú nehnuteľnosť zapísať a získať k nej tak vlastnícke práva. V návrhu sa udávajú všetky informácie o nehnuteľnosti, jej stav, cena a zmluvné podmienky. Väčšinou býva návrh súčasťou kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo iného právneho dokumentu, ktorý s týmto súvisí.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 412 093

Dnes: 1 826

Počet zobrazených vzorov: 19 696 838

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 061