Dohoda o urovnaní duplicity

Alternatívny názov: Dohoda o urovnaní

Popis: Urovnanie duplicitnej evidencie toho istého majetku je možné len dohodou medzi účastníkmi, ktorí sú označení ako jej majitelia. Slúži na to Dohoda o urovnaní duplicity.

vložené: 9.apríla 2013 12:27
zobrazené: 6028

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o urovnaní č. 1234567

uzatvorená v zmysle ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka
v platnom znení medzi účastníkmi

Účastníci:

Subjekt:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
IČO:
Mesto Pezinok
Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
Ing. Peter Malý, primátor mesta Pezinok
12345678
(ďalej len ako „Účastník č. 1“)

Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Narodený:
Rodné číslo:
Ing. Martin Bednárik
Brečtanová 33, 831 01 Bratislava
18. 7. 1954
540718/6895
(ďalej len ako Účastník č. 2) na druhej strane

Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Narodený:
Rodné číslo:
Mgr. Ľubomír Erházy
Muškátová 12, 902 01 Pezinok
15. 5. 1975
750515/7895
(ďalej len ako Účastník č. 3) na druhej strane

Účastník č. 1, Účastník č. 2 a Účastník č. 3 (ďalej spolu aj ako „Účastníci“) uzatvárajú v súlade s ust. § 585 nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto Dohodu o urovnaní (ďalej len ako „Dohoda“).

I. Preambula

1.1


Účastník č. 1, Účastník č. 2 a Účastník č. 3 sú duplicitne evidovaní vlastníci nehnuteľnosti – pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 123/1 o výmere 8 m2, druh pozemku: záhrady, v k.ú. Pezinok, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Pezinok na liste vlastníctva č. 5000 (ďalej len „nehnuteľnosť“) a na liste vlastníctva č. 3000 nasledovne:

1.1.1
Podľa LV č. 5000 pre k. ú. Pezinok, je Mesto Pezinok vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku parcela registra „C“ č. 123/1 záhrady o výmere 8 m2. V časti B: citovaného listu vlastníctva je zapísaná poznámka P1 25/08 – Hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k parc. č. 123/1 v KN je vyvrátená, duplicitné vlastníctvo LV č. 3000 – pôvodná parcela č. 1234/2 vo výške spoluvlastníckeho podielu 14/32-ín a podľa § 71 ods. 3 Zákona č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať.

1.1.2
Podľa LV č. 3000 pre k.ú. Pezinok, je Ing. Martin Bednárik a Mgr. Ľubomír Erházy, každý v podiele ½ vzhľadom k celku, spoluvlastníci nehnuteľnosti, pozemku parcely registra „E“ č. 1234/2 lesné pozemky o výmere 217 m2. V časti B: citovaného listu vlastníctva je zapísaná poznámka P1 25/08 – Hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti pôv. parc. č. 1234/2 v KN je vyvrátená, duplicitné vlastníctvo LV č. 5000 – parc. č. 123/1 vo výške spoluvlastníckeho podielu 7/32-ín a 7/32-ín a podľa § 71 ods. 3 Zák. č. 162/1995 Z. z. sa takéto údaje nesmú používať.

1.2
Medzi účastníkmi existujú v súvislosti so skutočnosťami uvedenými pod bodom 1.1 právne vzťahy týkajúce sa spornosti vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktoré sa rozhodli urovnať v súlade s ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka na základe tejto Dohody.

II. Podmienky urovnania

2.1
Účastníci sa výslovne dohodli na urovnaní svojich vzťahov nasledovne:

2.1.1
Účastník č. 2 a Účastník č. 3 uznáva na základe tejto Dohody vlastnícke právo Účastníka č. 1 k nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.1 tejto Dohody v celom rozsahu spoluvlastníckeho podielu (každý v podiele 7/32-ín, celkom v podiele 14/32-ín) a vzdáva sa akýchkoľvek nárokov vo vzťahu k nehnuteľnosti.

2.1.2
Účastníci tejto dohody urovnávajú svoje vzťahy bezodplatne.

2.1.3
Účastník č. 1 znáša všetky náklady súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností. Príslušný návrh podá na zápis zmeny do katastra nehnuteľností podá Účastník č. 1 na základe tejto Dohody.

2.2
Uzatvorením Dohody sa považujú všetky vzťahy Účastníkov vo vzťahu k nehnuteľnosti do budúcna za vysporiadané a Účastníci vyhlasujú, že nemajú voči sebe vo vzťahu k nehnuteľnosti žiadne ďalšie nároky.

III. Záverečné ustanovenia

3.1
Dohoda sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých tri získa Účastník č. 1 a po jednom Účastník č. 2 a Účastník č. 3.

3.2
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými jej Účastníkmi.

3.3
Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47 a ods. 1 Zák. 40/1964 Z.z.

3.4
Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzavreli na základe skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, prejavenej určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom túto Dohodu vlastnoručne podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Zmluvné strany súčasne prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že Dohoda sa uzatvára nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

3.5
Táto Dohoda bola schválená uznesením MsZ mesta Pezinok č. 111/2013, zo dňa 22. 04. 2013.

V Pezinku, dňa
V Bratislave, dňa

........................................
Mesto Pezinok
Ing. Peter Malý
primátor mesta Pezinok
........................................
Ing. Martin Bednárik
V Pezinku, dňa

............................................
Mgr. Ľubomír Erházy

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa