Dohoda o spoločnom užívaní nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Zmluvné spoluužívanie nehnuteľnosti

Popis: Spoločné užívanie nehnuteľnosti na základe dohody a vzor, ktorý môžete využiť ak sa Vás takáto Dohoda o spoločnom užívaní nehnuteľnosti týka.

vložené 15.marca 2010 10:28 | zobrazené: 15 855x | stiahnuté: 973x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o spoločnom užívaní nehnuteľnosti

Účastníci:

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 2
852 01 Bratislava
r.č . 987654/3210

Dohoda o užívaní spoločnej veci

Čl. 1

1.1

Hore menovaní sú na základe nájomnej zmluvy zo dňa 20.9.2008, registrovanej Notárskym úradom v Bratislave I. dňa 22.9.2008 pod č. reg. ML 250/125, podielovými nájomníkmi a spoluvlastníkmi všetkého vybavenia, a to každý ½, reštaurácie „Pod kopcom“ (ďalej iba „reštaurácia“ ) v Bratislave na ulici Mierová 56.

Čl. 2

2.1

Hore menovaní spoluvlastníci sa dohodli na ďalšom užívaní spoločnej reštaurácie
takto:

Spoločnú reštauráciu bude spravovať a užívať k pohostinskej činnosti výlučne spoluvlastník Ján Vážny.
Druhý spoluvlastník s týmto výslovne súhlasí, a preto sám nebude po dobru trvania tejto dohody spoločnú reštauráciu užívať ani do jej užívania a správy zasahovať.
Druhý spoluvlastník splnomocňuje Jána Vážneho k všetkým úkonom a k vybavovaniu všetkých záležitostí týkajúcich sa spoločnej reštaurácie.
Správa zahrňuje zabezpečovanie všetkých záležitostí týkajúcich sa prevádzky, zásobovania, starostlivosť o zákazníkov a úhrady všetkých nákladov reštaurácie (platby služieb, energií, zásobovania, atď.).

2.2

Spoluvlastníci sa ďalej dohodli, že všetky náklady, spojené s prevádzkou reštaurácie, budú hradiť rovným dielom, pričom zisk z toho vyplývajúci si rozdelia

takto:

Jánovi Vážnemu , vzhľadom k nesenej zodpovednosti za prevádzku reštaurácie, prináleží 60% zisku, Miroslavovi Peknému potom 40% zisku. Každý spoluvlastník si podiel na zisku zahrnie do svojho daňového priznania.

Čl. 3

3.1

Miroslav Pekný uskutoční do 31. 8. 2010 na svoje náklady opravu vonkajšej terasy s posedením spoločnej reštaurácie a práce s tým súvisiace, a to bez nároku na finančné vyrovnanie zo strany druhého spoluvlastníka.

Čl. 4

4.1

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov odo dňa jej podpísania, bez možnosti výpovede. Oba spoluvlastníci môžu od tejto dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných podmienok a povinností a z dôvodu straty oprávnenia k prevádzkovaniu živnosti, či spôsobilosti k právnym úkonom. Práva a povinnosti z tejto dohody sa vzťahujú na právnych nástupcov spoluvlastníkov.

Čl. 5

5.1

Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10.3. 2010

____________________ Ján Vážny

___________________
Miroslav Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o spoločnom užívaní nehnuteľnosti
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 638

Dnes: 857

Počet zobrazených vzorov: 19 459 870

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503