Darovacia zmluva občana pre zariadenie sociálnych služieb

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutí finančného daru pre zariadenie sociálnych služieb

Popis: Vzor pre prípad, že darovacia zmluva upravuje darovanie finančných prostriedkov občana pre zariadenie sociálnych služieb.

vložené 30.júna 2010 12:05 | zobrazené: 7 499x | stiahnuté: 600x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva občana pre zariadenie sociálnych služieb

Darovacia zmluva občana pre zariadenie sociálnych služieb

uzavretá podľa občianskeho zákonníka

A. Zmluvné strany

1.Darca :

Ing. Peter Novák
Rodné číslo: 522632/9425
Ulica č.: Ružová 8 PSČ:.083 01 Mesto- obec: Nitra
IČO 874896 DIČ: 85963/589
Názov a miesto banky: Slovenská sporiteľňa, čís. účtu: 8965218 /8180

a

2.Obdarovaný:

Zariadenie sociálnych služieb
zastúpené: Mgr. Miroslavom Knapíkom – riaditeľom Zariadenia
Poštová 22,
789 01 Nitra
IČO: 47852136
č. účtu: OTP Banka 8290001/1101
var.symbol: 8001; KS: 0968

B. Predmet zmluvy

Finančný dar v hodnote: 4 000 EUR

Slovom: štyritisíc EUR

ktorý darca bez reciprocity daruje obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma na rekonštrukciu a rozšírenie sociálnych zariadení Zariadenia sociálnych služieb.

C: Záverečné ustanovenia

1.

Obdarovaný sa zaväzuje disponovať s darom a používať ho na účely uvedené v predmete zmluvy a v jeho štatúte.

2.

Darca sa zaväzuje, že nebude tento dar vymáhať späť, ak obdarovaný nebude konať nad rámec zmluvných dispozícií.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár tejto zmluvy.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že ich prejavy vôle sú jasné a zrozumiteľné, a že táto bola spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v obave, tiesni alebo nátlaku, ani za iných nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.

V Nitre dňa 30.6. 2010

Miroslav Knapík
obdarovaný

Peter Novák
darca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva občana pre zariadenie sociálnych služieb
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 873

Dnes: 3 430

Počet zobrazených vzorov: 19 620 399

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 890