Darovacia zmluva na pozemok a byt

Alternatívny názov: Darovacia zmluva

Popis: Darovacia zmluva, v ktorej prichádza k darovaniu nehnuteľností - pozemok a byt - za dohodnutých podmienok, ktoré obsahuje aj vzor tejto zmluvy.

vložené: 21.septembra 2010 09:14
zobrazené: 100385

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva na pozemok a byt

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

Darca:
Ján Vážny
nar.: 12.3.1980
r.č.: 800312/1234
trvale bytom: Nábrežná 14, 814 01 Bratislava
(ďalej len ako „darca“)
Obdarovaný:
Miroslav Pekný
nar.: 15.8.1978
r.č.: 780815/9876
trvale bytom: Prievozská 25, 852 02 Bratislava
(ďalej len ako „obdarovaný“)
(darca a obdarovaný ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1
Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti evidovanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom .........., katastrálny odbor na liste vlastníctva č. ...... (ďalej len „LV“) ako byt č. ..., vo vchode č. .., na ... . poschodí bytového domu súp. č. .... (ďalej aj ako „dom“) nachádzajúceho sa na ............... ulici, na pozemku parc. CKN č. ........ – zastavané plochy a nádvoria o výmere ............ m² vrátane spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. ........ a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. CKN č. ....... pod bytovým domom, vo veľkosti ...../........ –ín. Nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území ..........., obec ............., okres .............. (ďalej ako „predmet daru“).

1.2
Darca nadobudol predmet daru na základe Kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 5.8.2000.

1.3.
Podľa časti „C“ LV č. ..... je na predmet daru zriadené záložné právo v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Článok II.
Opis bytu

2.1
Darovaný byt pozostáva z ..... obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je ........................................................ . Celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je ...... m².

2.2
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to ......................., ako aj vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové a elektrické rozvody a prípojky slúžiace tomuto bytu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva a spoluvlastníctvo k pozemku pod domom.

2.3
Spoločnými časťami domu sú ................... (základy domu, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, priečelia, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie).

2.4
Spoločnými zariadeniami domu sú ................. (bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné a plynové prípojky, a to aj v tom prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom sa darovaný byt nachádza, kočikárne, schodisko, strojovne výťahov, práčovňa, sušiareň).

Článok III.
Osobitné ustanovenia

3.1
Darca touto zmluvou daruje obdarovanému nehnuteľnosť špecifikovanú v Článku I. tejto zmluvy a obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.

3.2
Obdarovaný vyhlasuje, že mu je dobre známy stav predmetu daru.

3.3
Darca oboznámil obdarovaného so zmluvou o výkone správy, ktorú vykonáva ...................... a obdarovaný vyhlasuje, že pristúpi k tejto zmluve o výkone správy.

3.4
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného na základe tejto zmluvy podá na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor obdarovaný, pričom uhradí aj náklady súvisiace s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva. Obdarovaný uhradí aj náklady na overenie podpisov darcu tejto zmluvy.

3.5
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza na obdarovaného až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3.6
Obdarovaný si je vedomý toho, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

3.7
Prílohou tejto zmluvy je vyhlásenie správcu bytového domu, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1
Táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

4.2
Zmeny a doplnky tejto darovacej zmluvy možno vykonať len písomne po dohode oboch zmluvných strán formou písomných postupne očíslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.

4.3
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvy si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a podľa svojej slobodnej vôle ju podpisujú.

4.4
Táto zmluva je vyhotovená v ...... rovnopisoch.

V Bratislave, dňa 20.2.2015
V Bratislave, dňa 20.2.2015

....................
Ján Vážny
darca
......................
Miroslav Pekný
obdarovaný

Príloha:
Vyhlásenie správcu bytového domu v zmysle § 5 ods.2 zákona č. 182/1993 Z.z.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa