Darovacia zmluva na chatu

Alternatívny názov: Zmluva o darovaní nehnuteľnosti - chaty

Popis: Darovacia zmluva medzi darcom a obdarovaný, kde je predmetom darovania chata. Uvedený vzor obsahuje všetky potrebné náležitosti.

vložené: 9.augusta 2010 12:33
zobrazené: 18455

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Katastrálny úrad pre Bratislavský kraj
Katastrálny úrad v Bratislave

Chlumeckého 2
821 03 Bratislava

Darca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Obdarovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.121212/1212
Darovacia zmluva na chatu

Správny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom

D v o j m o

Čl. 1

1.1
Darca má vo svojom majetku na základe kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2000 registrovanej na Notárskom úrade v Bratislave dňa 20.05.2000 pod sp. zn. A V 123/00 rekreačnú chatu na Kolibe v katastrálnom území Bratislava III - Vinohrady, č. p. 1258/02 na parcele č. parc. 12, zastavanú plochu, sad č. parc. 111 a oplotenie. Chata a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo darcu na Katastrálnom úrade pre Bratislavský kraj v Bratislave, Správa katastra hlavného mesta Bratislava na liste vlastníctva č. 987 pre katastrálne územie Bratislava III - Vinohrady.

1.2
Všetky uvedené nehnuteľnosti sú popísané v znaleckom posudku súdneho znalca Ing. Juraja Nemca zo dňa 15.07.2010.

Čl. 2

2.1
Darca daruje nehnuteľnosť – chatu - uvedenú v Čl. 1.1 so všetkými súčasťami a príslušenstvom obdarovanému, ktorý tento dar prijíma.

Čl. 3

3.1
Hodnota nehnuteľností, uvedených v Čl. 1.1, je podľa znaleckého posudku, uvedeného v Čl. 1.2, 17 000,- EUR (slovom sedemnásťtisíc Eur).

Čl. 4

4.1
Darca prehlasuje, že darované nehnuteľnosti nezaťažujú vecné bremená, žiadne dlhy, záložné práva, ani iné právne povinnosti.

4.2
Darca zoznámil obdarovaného so stavom nehnuteľností uvedených v Čl. 1.1 a ten potvrdzuje, že si tieto nehnuteľnosti prezrel a že sa zoznámil so znaleckým posudkom uvedeným v Čl. 1.2.

Čl. 5

5.1
Vkladom do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra hlavného mesta Bratislava, obdarovaný nadobudne vlastníctvo k darovaným nehnuteľnostiam.

Čl. 6

6.1
V prípade, ak sa bude obdarovaný k darcovi alebo členom jeho rodiny správať neeticky, či tak, že tým hrubým spôsobom poruší dobré mravy, bude sa môcť darca domáhať vrátania daru.

Čl. 7

7.1
Vklad do katastra je možné na základe tejto zmluvy zapísať na liste vlastníctva č. 987 pre katastrálne územie Bratislava III. – Vinohrady na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra hlavného mesta Bratislava

takto:

V časti ALV:

1) Miroslav Pekný r.č.121212/1212 – výlučný vlastník
Ostatné časti bez zmien.


V Bratislave dňa 01.08.2010

Ján Vážny
darca
Miroslav Pekný
obdarovaný

Dôkaz:
Kópia kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2000
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa