Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Alternatívny názov: Zmluva o darovaní a zriadení vecného bremena

Popis: Vzor darovacej zmluvy je praktickou pomôckou. Tento praktický vzor Vám pomôže spísať vlastnú verziu darovacej zmluvy.

vložené: 10.marca 2011 13:17
zobrazené: 43490

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
(§ 628, § 151n a nasl. OZ)

Darca:
Meno Priezvisko...................,
nar. ............., technik,
bytom .............................., ktorý je súčasne aj osobou oprávnenou z vecného bremena
Obdarovaní:
Meno a priezvisko .....................,
rod. ..............,
nar..........,
bytom ...................................

a

Meno a priezvisko .....................,
nar. ......................,
bytom................................,
ktorí sú súčasne aj osobami povinnými z vecného bremena
uzatvárajú túto

darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

I.

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - jednoposchodového obytného domu s dvoma bytmi (trojizbového s príslušenstvom na prízemí a dvojizbového s príslušenstvom na poschodí) a záhrady - nachádzajúcej sa v zastavanom území mesta Trnava, zapísanej na Správe katastra Trnava na LV č. XXX katastrálneho územia Trnava ako parc. č. XXX - zastavaná plocha vo výmere ...... m2 (dom súpisné číslo XXX) a parc. č. XXX - záhrada vo výmere ......... m2.
Predmetnú nehnuteľnosť darca nadobudol dedením po svojej matke .............., rod. ..........., zomretej dňa ... ... ........ na základe právoplatného rozhodnutia bývalého Štátneho notárstva v Trnave zo dňa ... ... ........, č. k. D X/X - XX.

II.

Darca d a r u j e obdarovaným (svojej dcére a zaťovi), každému v (1/2) nehnuteľnosť popísanú v bode I. tejto zmluvy a obdarovaní túto nehnuteľnosť s vďakou prijímajú.

III.

Obdarovaní zriaďujú v prospech darcu …………… bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať jednu zariadenú izbu v trojizbovom byte na prízemí obytného domu č. XX v Trenčíne na ………….. ulici o rozmeroch … m x … m (orientovanú na východ) a príslušenstvo tohto bytu (kúpeľňu, WC, kuchyňu,chodbu a komoru) s príslušenstvom. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí výlučne darcovi …………………., ktorý ho prijíma a obdarovaní sa zaväzujú toto právo darcu trpieť.

IV.

Všetky opravy a náklady na zachovanie miestnosti, na ktorej viazne vecné bremeno, a opravy a náklady na zachovanie príslušenstva tohto bytu budú hradiť obdarovaní ako povinní z vecného bremena.
Darca, ako oprávnený z vecného bremena, bude obdarovaným prispievať jednou tretinou na úhradu nákladov spojených s užívaním trojizbového bytu na prízemí obytného domu uvedeného v článku I. tejto zmluvy (t. j. na úhradu elektriny, vodného stočného, plynu a za dodávku tepla).

V.

Vecné bremeno uvedené v článku III. tejto zmluvy sa zriaďuje bezplatne, z vďačnosti za darovanie nehnuteľnosti uvedenej v článku I. tejto zmluvy.

VI.

Obdarovaní berú na vedomie, že vlastníctvo podľa tejto zmluvy nadobudnú vkladom ich vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Rovnako darca, ako osoba oprávnená z vecného bremena, berie na vedomie, že práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností na Správe katastra nehnuteľností v Trenčíne.

VII.

Darca vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani iné povinnosti.
Obdarovaní vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, poznajú.

VIII.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaní k nemu alebo k členom jeho rodiny správali spôsobom porušujúcim dobré mravy.

IX.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

X.

Na základe tejto zmluvy možno vykonať vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad práva zodpovedajúceho zriadenému vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.


V Trnave …………………..

Darca:
......................
Obdarovaní:
......................

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa