Zmluva o zriadení vecného bremena

Alternatívny názov: Dohoda o vzniku vecného bremena

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o zriadení vecného bremena, v ktorej sa povinný aj oprávnený z vecného bremena dohodnú na užívaní pozemku za stanovených podmienok

vložené: 15.júna 2010 08:55
zobrazené: 83271

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zriadení vecného bremena

uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

Povinný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
štátna príslušnosť: SR
rodinný stav: slobodný

(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

a
Oprávnený:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
štátna príslušnosť: SR
rodinný stav: ženatý

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)
sa dohodli na uzavretí tejto
Zmluvy o zriadení vecného bremena
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Východiská zmluvy

1.
Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:
a) pozemku parcelné číslo 123/45, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 120 m²,
b) pozemku parcelné číslo 987/65, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 50 m²,
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 123456A/12A, pre obec: Bratislava, katastrálne územie Bratislava I. Staré mesto, na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava (ďalej len „nehnuteľnosť“). List vlastníctva číslo 123456A/12A uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha
číslo 1.

2.
Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 100/10B, druh pozemku: záhrada o výmere 80 m², ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 100/10, pre obec: Bratislava, katastrálne územie Bratislava I. Staré mesto, na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava (ďalej len „pozemok“). List vlastníctva číslo 100/10 uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 2.

Článok II.
Predmet zmluvy

1.
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech pozemku, vlastníkom ktorého je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť, a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode II. 2. tejto zmluvy (ďalej len „vecné bremeno“), to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2.
Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo 123456/78, ktorý je vypracovaný Ing. Jurajom Nemcom dňa 02.06.2010 a overený Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava dňa 03.06.2010 pod číslom 123. Geometrický plán uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 3.

3.
Oprávnený z vecného bremena podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so zriadením vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, ktorý je uvedený v ods. 2 tohto článku a súčasne sa zaväzuje podľa miery spoluužívania pozemku, ktorého vlastníkom je povinný z vecného bremena, znášať primerane náklady na zachovanie, údržbu a opravy tohto pozemku.

4.
Povinný z vecného bremena sa zaväzuje trpieť právo oprávneného z vecného bremena a umožniť využívanie vecného bremena aj osobám, ktoré z vôle oprávneného z vecného bremena a s jeho súhlasom užívajú pozemok oprávneného z vecného bremena.

5.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z vecného bremena dohodnutého touto zmluvou a spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, v prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na jej nadobúdateľa.

Článok III.
Odplata a náklady na zachovanie a opravy

1.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

2.
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, ako aj prípadné náklady na jej zachovanie a opravy bude znášať výlučne oprávnený z vecného bremena.

Článok IV.
Ostatné ustanovenia

1.
Zmluvné strany berú na vedomie, že vecné bremeno vznikne a oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu až vkladom do katastra nehnuteľností.

2.
Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného bremena.

3.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva sa stáva účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2.
Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

3.
Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre povinného z vecného bremena a oprávneného z vecného bremena a päť rovnopisov sú určené pre Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Bratislava .

4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

Prílohy:
č. 1 – LV č. 123456A/12A
č. 2 – LV č. 100/10
č. 3 geometrický plán č. 123456/78
V Bratislave, dňa 14.06.2010

Ján Vážny
povinný z vecného bremena
Miroslav Pekný
oprávnený z vecného bremena

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Nie je ničím výnimočným, ak nastanú medzi susedmi susedské spory. A to z rôznych príčin. Jednou z nich môže byť aj nesúhlas s používaním pozemku vo vlastníctve suseda, aj keď je to napríklad Vaša prístupová cesta. V tomto prípade Vám pomôže zmluva o zriadení vecného bremena, v ktorej sa zmluvné strany ? povinný aj oprávnený z vecného bremena dohodnú na užívaní pozemku za stanovených podmienok.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa