Žaloba pri uplatnení práva na úhradu nákladov

Alternatívny názov: Žaloba o zaplatení nákladov za prenajatú vec

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorou si žalobca nárokuje na úhradu nákladov od žalovaného, ktoré mu vznikli v dôsledku opravy prenajatej veci.

vložené: 29.marca 2010 10:22
zobrazené: 3146

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC, s.r.o.
Nábrežná 14
814 01 Bratislava
IČO: 12345678
Žalovaný:
XYZ, s. r. o.
Prievozská 25
825 02 Bratislava
IČO: 87654321
Žaloba o úhradu nákladov vo výške 415,- EUR

Súdny poplatok vo výške 60,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Dňa 01.01.2009 uzavreli žalobca a žalovaný na obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2010 zmluvu o prenájme dopravného prostriedku – automobilu Kia v športovej úprave, RZ ALO 91–66.

Čl. 2

2.1
Dňa 03.02.2010 bolo žalovanému žalobcom oznámené, že vzhľadom k opotrebovaniu (hlavne bŕzd a zadných tlmičov) je nutné k ďalšej bezporuchovej prevádzke vozidla pristaviť ho do opravovne. Dňa 06.02.2010 bolo uskutočnenie opravy žalovaným telefonicky odsúhlasené.

Čl. 3

3.1
Na základe objednávky žalobcu zo dňa 09.02.2010 bola oprava uskutočnená v autoopravovni Kia motoservis. Žalobca dňa 13.02.2010 uhradil za opravu čiastku 415,- EUR.

3.2
Dňa 20.02.2010 žalobca písomne požiadal žalovaného o zaplatení uvedenej čiastky. Žalovaný však odmietol čiastku uhradiť s odôvodnením, že ide o náklady, ktoré musí uhradiť nájomca vozu sám.

Čl. 4

4.1
Žalobca sa však zmluvne nezaviazal uhradiť náklady na opravy prenajatého vozidla, a preto sa má za to, že tieto náklady má niesť vlastník vozidla – prenajímateľ. Listom zo dňa 12.03.2010 sme toto svoje stanovisko oznámili žalovanému, ktorý opätovne naše právo na náhradu nákladov na opravu vozidla neuznal.

Čl. 5

5.1
Navrhujeme preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Povinnosť žalovaného uhradiť žalobcovi čiastku 451,- EUR vrátane nákladov na toto konanie, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave 28.03.2010

JUDr. Juraj Nemec, ABC, s.r.o.
prokurista

Dôkaz:
Zmluva o prenájme z 01.01.2009
List žalobcu z 03.02.2010
Výpoveď pracovníka žalobcu Jána Vážneho, bydlisko Nová 15, 852 02 Bratislava, r.č. 123456/7890
Kópia objednávky opravy z 09.02.2010
Doklady o uskutočnení opravy s rozpisom výkonov opravovne
Doklad o zaplatení ceny opravy
List žalobcu z 20.02.2010
List žalovaného z 01.03.2010
List žalobcu z 12.03.2010 (príloha 9)
List žalovaného z 18.03.2010 (príloha 10)
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa