Žaloba o určenie zániku záväzkového vzťahu

Alternatívny názov: Žaloba o určenie zániku kúpnej zmluvy

Popis: Ponúkame vzor žaloby, v ktorej žalobca požaduje zánik záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia podmienok zo strany žalovaného

vložené 23.marca 2010 13:52 | zobrazené: 3 039x | stiahnuté: 366x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o určenie zániku záväzkového vzťahu - kúpnej zmluvy

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava 1

Žalobca:

ABC, s. r. o.,
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
IČO: 12345678

Žalovaný:

XYZ, s. r. o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO: 98765432

Žaloba o určenie zániku záväzkového vzťahu

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Dňa 02.12.2009 bola medzi žalobcom na strane predávajúceho a žalovaným na strane kupujúceho uzavretá kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka o predaji osobného automobilu.
Kúpna zmluva bola uzavretá písomne medzi prítomnými.
Dohoda, že omeškanie s dodaním dlhším ako 14 dní je považované za podstatné porušenie, je súčasťou zmluvy.

Čl. 2

2.1

V dohodnutej lehote do 05.02.2010 ani do konca februára 2010 dohodnutý predmet žalovaný nedodal. Podľa § 345 Obchodného zákonníka sme dňa 02.03.2010 žalovanému zaslali list s oznámením, že na základe omeškania s dodaním od zmluvy odstupujeme.

Čl. 3

3.1

Aj napriek tomuto oznámeniu nás však žalovaný v niekoľkých listoch upozornil, že nám dohodnutý tovar odošle. Podľa jeho názoru k zániku záväzku zo zmluvy neprišlo. Pretože sa chceme vyhnúť prípadným komplikáciám pri riešení majetkových nárokov strán, navrhujeme vydanie tohto

r o z s u d k u :

Dňa 02.12.2009 záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi žalobcom a žalovaným odstúpením od zmluvy zanikli.
Je povinnosť žalovaného uhradiť náklady v súvislosti s konaním do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, 03.03.2009

Ján Vážny, ABC s.r.o.,
konateľ

Dôkaz:

Zmluva zo dňa 02.12.2009
List žalobcu z 02.03.2009

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o určenie zániku záväzkového vzťahu - kúpnej zmluvy
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 097 266

Dnes: 1 743

Počet zobrazených vzorov: 19 541 613

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 709