Pokus o zmier

Alternatívny názov: Posledná upomienka na úhradu faktúry

Popis: Nájdite si vzor upomienky, ktorú posielate dlžníkovi ako poslednú výzvu a pokus o zmier na zaplatenie neuhradenej faktúry, ktorá už prekročila lehotu splatnosti.

vložené: 24.júna 2010 11:43
zobrazené: 115103

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s., Prievozská 25, 852 02 Bratislava, IČO: 123456789

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Váš list zn.:

Naše číslo:

Vybavuje:

Miesto a dátum:
Vážny-123

Miroslav Pekný, tel: 123 456 789, Mail: pekny@abc.sk

Bratislava, 20.05.2010
Posledná upomienka – pokus o zmier

Vážený pán Vážny,

naposledy Vám týmto vyzývame k úhrade faktúry číslo 123/2010 zo dňa 03.02.2010 na čiastku 4 000,- EUR za odobratý tovar, ktorá bola splatná dňa 17.02.2010.

Žiadame Vás o úhradu faktúry najneskôr do 30.júna 2010 na účet č. 123456789/0900 pobočky Slovenskej sporiteľni a.s.

Pokiaľ vyššie uvedená faktúra nebude v tomto termíne uhradená, budeme nútení posunúť celú záležitosť na konanie pred obchodný súd.

Veríme, že vzhľadom k dobrým predchádzajúcim obchodným vzťahom nenecháte túto kauzu dôjsť až tak ďaleko a faktúru obratom uhradíte.

S pozdravom

Miroslav Pekný
vedúci právneho oddelenia ABC a.s.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Pokus o zmier sa nazýva aj posledná upomienka. Pokus o zmier je posledná výzva dlžníkovi na zaplatenie sumy, ktorá už dávno mala byť uhradená. Ak suma nie je uhradená ani k dátumu uvedenom na poslednej upomienke, celá záležitosť sa posúva na súd. Pokus o zmier by mal obsahovať presnú výšku sumy na uhradenie, dátum, kedy mala byť suma splatená, nový termín splatnosti a inštrukcie k zaplateniu. Stiahnite si vzor pokusu o zmier zadarmo.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa