Zmluva o zabezpečovacom prevode práv s uznaním dlhu

Alternatívny názov: Zmluva o pôžičke, kde dlžník ako zálohu prevádza veriteľovi práva na predmet

Popis: Nájdite si vzor zmluvy, v ktorom dlžník prevádza na veriteľa právo na užívanie dohohnutého predmetu po dobu nesplatenia pôžičky za presne dohodnutých podmienok.

vložené: 19.marca 2010 12:25
zobrazené: 14471

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dlžník:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Veriteľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o zabezpečovacom prevode práv s uznaním dlhu
(§ 553 Obč.z. )

Čl. 1

1.1
Veriteľ má k dnešnému dňu, na základe zmluvy o preprave nákladu zo dňa 10.02.2010, voči dlžníkovi pohľadávky za nezaplatenie uskutočnených služieb v celkovej výške 15 000,- EUR s 5% ročnými úrokmi z tejto čiastky od 22.02.2010 do plného zaplatenia.

Čl. 2

2.1
Týmto dlžník vyššie uvedenú pohľadávku voči veriteľovi za uskutočnené služby uznáva v plnom rozsahu a čiastku špecifikovanú i s úrokmi v Čl. 1 sa zaväzuje zaplatiť do 10.05.2010.

Čl. 3

3.1
Dlžník je vlastníkom osobného automobilu Škoda Fabia Combi 1.6 dTi, VIN:AB123456789, RZ 12 23 34, rok výroby 2008 (ďalej iba „vozidlo“). Zmluvné strany sa dohodli na hodnote tohto automobilu k dnešnému dňu vo výške 20 000,- EUR vrátane DPH.

3.2
K zabezpečeniu pohľadávky uvedenej v Čl.1, poprípade k jej náhrade, prevádza touto zmluvou dlžník na veriteľa podľa § 553 Obč. z., vlastnícke právo na uvedené vozidlo.

3.3
Veriteľ vlastnícke právo k vozidlu na zabezpečenie, prípadne úhradu svojich pohľadávok, prijíma. To naňho prechádza dňom podpisu tejto zmluvy.

Čl. 4

4.1
Prevod vlastníckeho práva podľa Čl. 3 dohodli účastníci tejto zmluvy s rozväzovacou podmienkou podľa § 36 Obč. z. spočívajúcou v splnení zabezpečovacieho záväzku dlžníka. Zaplatením dlžníka veriteľovi svoj dlh špecifikovaný v Čl. 1 do termínu dohodnutom v Čl. 2, dohoda o prevode vlastníckeho práva k vozidlu, uvedenom v Čl. 3, stratí dňom zaplatenia účinnosť a toto vlastnícke právo prechádza späť na dlžníka.

4.2
Do 10.5.2010 nesmie veriteľ prevedené vozidlo ukradnúť ani zaťažiť právom tretej osoby.

Čl. 5

5.1
Do hore dohodnutého termínu zaplatenia popísanej pohľadávky, uzatvárajú zmluvné strany súčasne zmluvu o výpožičke podľa § 659 a násl. Obč. zák., podľa ktorého má dlžník, ako vypožičiavateľ, po túto dobu právo bezplatne používať predmetné vozidlo.

5.2
Ak nepríde k strate účinnosti tejto zmluvy podľa Čl. 4, je dlžník povinný do 10.05.2010 vydať vypožičané vozidlo späť veriteľovi v stave, v akom ho dňom podpisu tejto zmluvy prevzal, spolu so všetkými súvisiacimi dokladmi.

Čl. 6

6.1
Dlžník prehlasuje, že prevádzané vozidlo nie je zaťažené žiadnym vecným bremenom, právnym obmedzením, a pod. a je spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, v súlade s príslušnými predpismi.

6.2
Veriteľ prehlasuje, že si vozidlo prezrel, že mu je známy jeho stav a v tomto stave ho prijíma.

Čl. 7

7.1
Účastníci prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
dlžník
Miroslav Pekný
veriteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa