Záložná zmluva na pohľadávku

Alternatívny názov: Zmluva zo záložným právom na nehnuteľnosť

Popis: Vyberte si vzor zmluvy so záložným právom na nehnuteľnosť, ktorá sa v prípade nesplatenia pohľadávky dostáva do výlučného vlastníctva záložného veriteľa.

vložené: 19.marca 2010 08:51
zobrazené: 16563

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Záložca:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Záložný veriteľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Záložná zmluva na pohľadávku

Čl. 1

1.1
Záložca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 01.08.2005 (vklad vlastníckeho práva povolený rozhodnutím Katastrálnym úradom v Bratislave dňa 06.08.2005, č. j. 123456789/123) výlučným vlastníkom domu č. 45 na Bottovej ulici v Bratislave, na parcele č. parc. 123, zastavanej plochy a záhrady, č. parc. 987 a oplotenia. Všetko zapísané na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na liste vlastníctva č. 123 pre obec a katastrálne územie Ružinov.

Čl. 2

2.1
Záložný veriteľ uzavrel so záložcom dnešným dňom zmluvu o bezúročnej pôžičke. Podľa tejto zmluvy požičal záložný veriteľ záložcovi čiastku 30 000,- EUR na zaplatenie operácie v zahraničí. Záložca sa súčasne zaviazal vrátiť pôžičku veriteľovi najneskôr do 01.09.2013.

Čl. 3

3.1
Záložca dáva do zálohy, k zaisteniu pohľadávky uvedenej v Čl.2, nehnuteľnosti uvedené v Čl.1 (ďalej iba „záloha“) a zriaďuje tým záložné právo záložného veriteľa k zálohe, pričom záložný veriteľ toto právo prijíma.

Čl. 4

4.1
Podľa znaleckého posudku súdneho znalca Rudolfa Veselého zo dňa 07. 03. 2003, má záloha v dobe uzatvorenia tejto záložnej zmluvy hodnotu 33 000,- EUR (slovom tridsaťtritisíc Eur).

Čl. 5

5.1
Záložca je povinný zaistiť poistenie uvedenej zálohy po celú dobu trvania dlhu uvedeného v Čl. 2.

Čl. 6

6.1
Záložné práva vzniká vkladom do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava.

Čl. 7

7.1
Účastníci žiadajú, aby na základe ich návrhu, podľa tejto zmluvy urobil Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Bratislava, v oddielu D listu vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Ružinov, zápis vkladu záložného práva, k nehnuteľnostiam uvedeným v Čl.1 tejto zmluvy

takto:

V časti CLV:

Záložné právo v prospech Miroslava Pekného
,
Prievozská 12, 852 02 Bratislava 2, r.č. 987654/3210.

Ostatné časti zostávajú bez zmeny.

V Bratislave, dňa 10.03.2010.

Ján Vážny
záložca
Miroslav Pekný
záložný veriteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa