Uznanie dlhu

Alternatívny názov: Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom, uznanie záväzku

Popis: Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom, uznanie záväzku.

vložené 12.marca 2010 09:17 | zobrazené: 83 686x | stiahnuté: 8 555x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom, uznanie záväzku

Uznanie dlhu
(podľa § 558 Občianskeho zákonníka)

Dlžník:

Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, nar.: 12.8.1980, r.č.: 800812/1234
(ďalej len „dlžník“)

týmto uznáva čo do dôvodu a výšky svoj dlh voči

Veriteľovi:

Miroslav Pekný, Prievozská 25, 852 02 Bratislava, nar.: 25.4.1981, r.č.: 810425/9876
(ďalej len „veriteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany).

I.

Dlh vo výške 5 000 € (slovom: päťtisíc eur) vznikol na základe ústnej dohody o pôžičke 20.06.2014, kedy boli peniaze odovzdané dlžníkovi v hotovosti. Dlžník sa zaviazal splatiť dlh najneskôr do 31.12.2014, do dnešného dňa však neuhradil ani len časť dlhu (ďalej len „dlh“).

II.

Dlžník sa týmto zaväzuje uhradiť dlh najneskôr do 30.4.2015, a to formou mesačných splátok vo výške 1 250 € (slovom: tisíc dvestopäťdesiat eur) na bankový účet veriteľa číslo: 123456789/0800.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. Týmto uznaním dlhu nie je dotknutý nárok veriteľa požadovať od dlžníka nároky vzniknuté pred podpisom tohto uznania dlhu (napríklad úrok z omeškania, zmluvné pokuty a iné).

IV.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: JUDr. Milan Ficek, advokát (číslo licencie SAK 5144), so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 21/2017 pod O000050. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.

V.

Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že tento dokument podpísali slobodne a vážne.

V Bratislave, dňa 4.1.2015

Ján Vážny
dlžník

Miroslav Pekný
veriteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom, uznanie záväzku
Hore

Uznanie dlhu predstavuje dohodu medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý týmto uznáva svoj záväzok. Uznanie dlhu sa tiež označuje ako Dohoda o uznaní dlhu alebo uznanie záväzku. Podobne ako v iných druhoch dohôd si aj v tejto obe zúčastnené strany dojednávajú podmienky splácania dlhu ? výšku dlhu, čas splatnosti, výška úroku a pod. Obe strany potom svojim podpisom potvrdzujú, že zmluve a v záležitostiach v nej uvedených rozumejú a že s nimi súhlasia.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 664

Dnes: 883

Počet zobrazených vzorov: 19 459 891

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503