Žaloba o stanovenie povinnosti bezplatne odstrániť vadu veci predanej v obchode

Alternatívny názov: Žiadosť o bezplatné odstránenie vady na tovare v rámci záručnej lehoty

Popis: Nájdete si tu vzor žaloby podanú na obchod z dôvodu, že Vám nechcú uznať výmenu vadného tovaru zakúpeného v ich predajni v rámci záručnej lehoty

vložené: 16.apríla 2010 09:19
zobrazené: 4242

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom
Žalovaná:
ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123 45 67
zapísaná v Obchodnom registri Krajským súdom v Bratislave
oddiel C, vložka A123/4
Žaloba o stanovenie povinnosti bezplatne odstrániť vadu veci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
DvojmoČl. 1

1.1
V predajne žalovanej firmy na Račianskej 5 v Bratislave zakúpil žalobca dňa 12.02.2010 monitor Samsung Delta. Dňa 22.02.2010 žalobca zistil, že v monitore nefunguje vstavaný mikrofón. Ten istý deň ho preto odniesol späť do predajne, ktorá je v záručnom liste uvedená ako možný odberateľ reklamovaného tovaru.

1.2
Na monitor sa vzťahuje medzinárodná záruka spoločnosti Samsung Inc. a je možné reklamovať ho teda u predajcu, u autorizovaného servisu výrobcu, či priamo u výrobcu. Vzhľadom k veľkému pracovnému zaťaženiu a z hľadiska množstva vynaložených prostriedkov, je pre žalobcu najvhodnejší spôsob reklamácie odovzdať výrobok do predajne, ktorá je povinná zaslať ho na opravu. V reklamačnom oddelení uvedenej predajni mu však monitor odmietli prevziať k bezplatnej oprave

Čl. 2

2.1
V záručnej lehote sa na vyššie popísanom monitore vyskytla vada, ktorá sa dá odstrániť. Žalobca má preto s ohľadom na ustanovení § 622 odst. 1 Obč.zák. právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Toto právo žalobca v záručnej lehote, teda včas uplatnil u žalovaného.

Čl. 3

3.1
Navrhujeme preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaná spoločnosť je povinná zaistiť bezplatné odstránenie poruchy monitoru Samsung Delta, kúpeného žalobcom dňa 12.02.2010, spočívajúcu v tom, že vstavaný mikrofón monitoru nefunguje, do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu a vedúceho reklamačného oddelenia žalovaného
Kópia záručného listu
Kópia obstarávacieho dokladu k monitoru
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa