Návrh na zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa

Alternatívny názov: Návrh na zvýšenie výživného pre plnoleté nezaopatrené dieťa

Popis: Ponúkame vám vzor návrhu na zvýšenie výživného pre plnoleté nezaopatrené dieťa.

vložené: 16.augusta 2010 14:11
zobrazené: 64590

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa

Okresnému súdu:
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava 1

Navrhovateľ:
Jana Malá, narodená 25.4.1990, bytom Nábrežná 12, 896 66 Bratislava
Odporca:
Peter Malý, narodený 6.8.1960, bytom Ružová 10, 898 88 Bratislava
Návrh na zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa

Odporca je mojím otcom. Manželstvo mojich rodičov bolo rozvedené právoplatne dňa 18. 9. 2005.
Okresný súd Bratislava 1, sp. zn. 4 C 192/2005: Na základe toho rozhodnutia som bola zverená do osobnej starostlivosti matky. Otec bol zaviazaný k vyživovacej povinnosti 167 EUR mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci.
Od posledného určenia výšky vyživovacej povinnosti ubehlo päť rokov. V tom čase som bola
študentkou strednej školy. Teraz študujem na vysokej škole, čím sa mi podstatne zmenili a narástli náklady spojené hlavne s mojím štúdiom. Otec mi okrem poslednej určenej výške výživného neprispieva ničím. Celú starostlivosť o mňa zabezpečuje matka.
Môj otec pracuje ako učiteľ a jeho mesačný prijem je asi 600 EUR.
Moja matka je zamestnaná ako mzdová účtovníčka a jej mesačný príjem je 450 EUR.
Keďže preukázateľne od posledného určenia výživného na mojej strane došlo k podstatnej zmene, žiadam, aby súd po vykonanom dokazovaní rozhodol takto:

Výživné určené naposledy rozsudkom Okresného súdu v Bratislave 1 zo dňa 18. 9. 2005 A 156/2005 sp. zn.1 B 210/2005 - suma 167 EUR mesačne sa zvyšuje počnúc odo dňa podania tohto návrhu na sumu 300 EUR mesačne splatnou vždy do každého 15 dňa v mesiaci k rukám navrhovateľa.


Dôkaz:
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o príjmoch rodičov
Výsluch rodičov a navrhovateľa
V Bratislave, dňa 16. augusta 2010

..............................
Jana Malá

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa