Žiadosť o rozvod manželstva

Alternatívny názov: Návrh na rozvod manželov

Popis: Vzor žiadosti o rozvod manželstva zo strany manžela z dôvodu, že medzi manželmi existujú vážne problémy a nie je šanca na obnovu manželstva, pričom o úprave pomerov maloletých detí už bolo rozhodnuté v predchádzajúcom konaní.

vložené: 11.júna 2010 13:01
zobrazené: 272391

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Odporkyňa:
Mária Vážna, rodená Novotná
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žiadosť o rozvod manželstva

Súdny poplatok vo výške 66,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

I.

Dňa 14.02.2001 som uzavrel manželstvo s odporkyňou pred Obvodným úradom Bratislava I.
U oboch ide o prvé manželstvo. V manželstve sa nám dňa 25.08.2003 narodila dcéra Anna Vážna a dňa 01.07.2005 syn Dávid Vážny. V súčasnej dobe všetci bývame na hore uvedenej adrese.

Dôkaz:
- Sobášny list
- Rodný list maloletých
- Doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov
II.

S odporkyňou som sa zoznámil na jar 12.03.1998 v škole. Postupom času sa náš vzťah prehĺbil a po trojročnej známosti sme uzatvorili manželstvo. V našom vzťahu neboli vážnejšie nezhody alebo konflikty. Na začiatku manželstva sme bývali u mojich rodičov a po narodení dcéry v roku 2003 sme si zaobstarali vlastný byt. Asi rok po narodení druhého dieťaťa, syna Dávida, však odporkyňa začala na mňa reagovať podráždene a začalo dochádzať k roztržkám ohľadom výchovy našich detí.

Manželka mi začala zakazovať chodiť s deťmi na prechádzky do prírody a obviňovala ma zo snahy poškodiť zdravie našich detí. Začala dávať najavo nedôveru k mojej osobe a odmietala mi zveriť deti v dobe, kedy ma nemohla kontrolovať. Od apríla 2009 sme spolu prestali intímne žiť. Jej celá starosť o domácnosť a rodinu sa zúžila len na ňu. Musel som variť pre seba aj deti.

Od októbra 2009 spoločne nehospodárime. Opakovane som odporkyňu vyzýval k spoločnej návšteve psychológa a manželskej poradne. Odporkyňa však tieto návrhy odmietla. Hádky boli stále častejšie. Spolužitie s odporkyňou za takejto situácie sa pre mňa stalo neznesiteľným a snažil som sa doma zdržovať čo najmenej.

Dôkaz:
- výsluch účastníkov
III.

Obvodný súd Bratislava I. v Bratislave už rozhodol o úprave pomerov maloletých detí Anny a Dávida Vážnych pre dobu po rozvode svojim rozhodnutím sp.zn. 1234/A12 zo dňa 10.04.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2010, a ktoré prikladám k tomuto návrhu.

Dôkaz:
- Rozhodnutie vo veci úpravy pomerov maloletých detí sp.zn. 1234/A12
IV.

K odporkyni som stratil citový vzťah a nevidím nádej na jeho obnovu. Nemám záujem na ďalšom trvaní nášho manželstva, ktoré je hlboko a trvale rozvrátené.

V.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam navrhujem, aby súd vydal tento

r o z s u d o k:

Manželstvo navrhovateľa Jána Vážneho a odporkyne Márie Vážnej, rod. Novotnej, uzatvorené dňa 14.02.2001 pred Obvodným úradom Bratislava I. v Bratislave, sa rozvádza.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o rozvod manželstva je často posledným možným riešením problémov v manželstve. Ak je vaše manželstvo trvalo a nenávratne rozvrátené, bez možnosti jeho obnovy, žiadosť o rozvod manželstva je na mieste. Žiadosť o rozvod má spravidla písomnú formu a presne určené, čo musí obsahovať. Stiahnite si vzorovú žiadosť o rozvod manželstva a upravte ju podľa seba. Takto budete mať istotu, že vaša žiadosť obsahuje všetko potrebné.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa