Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

Alternatívny názov: Rozvod manželov

Popis: Ponúkame vzor návrhu k súdu na rozvod manželov zo strany navrhovateľky - manželky a zároveň úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

vložené: 10.mája 2010 11:30
zobrazené: 104475

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Odporca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

Súdny poplatok vo výške 66,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1.

1.1
S odporcom som uzavrela manželstvo dňa 10.05.2000 pred Miestnym úradom Bratislava I.. U obidvoch účastníkov ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa nám dňa 25.08.2001 narodil syn Dávid. Obidvaja účastníci sme slovenskí štátni občania a naše spoločné posledné bydlisko bolo v Bratislave, Nábrežná 14.

Dôkaz:
Sobášny list
Rodný list maloletého
Doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov
Čl. 2.

2.1
Zoznámili sme sa 01.07.1996. Manželstvo sme uzavreli po takmer štvorročnej známosti. Okrem menších nedorozumení bolo naše manželstvo harmonické až do roku 2008. K vážnemu narušeniu manželských vzťahov došlo v decembri 2008, keď odporca nadviazal dôvernú známosť s Annou Peknou. Od uvedenej doby sa odporca voči mne správa agresívne a viackrát ma aj udrel. Začal požívať alkoholické nápoje a nedáva mi peniaze na vedenie domácnosti. Často sa zdržiava mimo našej domácnosti.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výsluch svedka syna Dávida Vážneho, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
Výsluch svedkyne Anny Peknej, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava
Čl. 3.

3.1
So zreteľom na nášho maloletého syna som mala záujem udržať naše manželstvo za predpokladu, že odporca ukončí svoju známosť s Annou Peknou. Keďže odporca naďalej udržiava dôvernú známosť s uvedenou ženou, moje city k nemu ochladli. Ako manželia sa nestýkame od marca 2009, odkedy mi odporca prestal prispievať na domácnosť a tiež na výživu maloletého syna. Preto rozsudkom Obvodného súdu Bratislava I. zo dňa 15.05.2009 pod číslom 12345/09-AB bol maloletý syn zverený do mojej výchovy a odporca bol zaviazaný platiť mu na výživu mesačne po 100 EUR mesačne.

Dôkaz:
Spisy Obvodného súdu Bratislava I, sp. zn. 12345/09-AB
Čl. 4.

4.1
Vzťahy medzi manželmi, z vyššie uvedených dôvodov zapríčinených odporcom, sú tak vážne rozvrátené, že naše manželstvo neplní a ani v budúcnosti už nemôže plniť svoj spoločenský účel. Po prerušení nášho manželského spolužitia koncom roka 2009 niet žiadnej nádeje na jeho obnovenie. Preto sa chcem s odporcom rozviesť. Manželstvo účastníkov nevytvára vhodné prostredie ani pre výchovu maloletého syna, ktorá je vystavovaný neustálym stresovým situáciám, vyvolávaným odporcom. Preto rozvod manželstva účastníkov nebude ani v rozpore so záujmami maloletého Dávida Vážneho, ktorého chcem aj naďalej vychovávať, a to v pokojnom prostredí.

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výsluch syna Dávida Vážneho z adresy hore uvedenej
Potvrdenia o zárobkoch účastníkov
Čl. 5.

5.1
Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

r o z s u d k u

Manželstvo Márie Vážnej, rod. Nemcovej a Jána Vážneho, uzavreté dňa 10.05.2000 pred Miestnym úradom Bratislava I., sa rozvádza.
Maloletý syn Dávid Vážny, nar. 25.08.2001 sa na čas po rozvode zveruje do výchovy matky. Odporca je povinný počnúc dňom právoplatnosti výroku o rozvode manželstva prispievať na výživu maloletého Dávida Vážneho sumou 100,- EUR vždy do desiateho dňa v tom ktorom mesiaci vopred k rukám matky.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Mária Vážna
navrhovateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ak už nie je žiadna šanca na udobrenie manželstva, podáva sa žiadosť o rozvod. Podáva ju jedna zo strán ako navrhovateľ ? navrhovateľka. V tejto žiadosti sú uvedené presné dôvody, pre ktoré sa uzatvorené manželstve nedá obnoviť a znovu fungovať. Zároveň sa v tejto žiadosti o rozvod spomínajú spoločné deti, ak sa v manželstve narodili a možnosť, aká bude následná starostlivosť o ne. Ide o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom. Žiadosť o rozvod sa následne podáva na súd.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa