Návrh na rozvod manželstva dohodou

Alternatívny názov: Dohoda manželov o rozvode

Popis: Vzor návrhu na rozvod manželov, ktorý je podávaný manželom ako žalobcom na základe spoločnej dohody s manželkou.

vložené: 10.mája 2010 15:13
zobrazené: 190146

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žalovaná:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Návrh na rozvod manželstva dohodou

Súdny poplatok vo výške 66,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 25.06.1995 sme so žalovanou uzatvorili manželstvo na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave. Obaja sme občanmi Slovenskej republiky a u oboch ide o prvé manželstvo. Dňa 14.03.1999 sa nám v manželstve narodila maloletá dcéra Denisa. Adresa posledného spoločného bydliska je Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

Čl. 2

2.1
Zosobášili sme sa po krátkej známosti. Zo začiatku nášho manželstva sme mali spoločné bydlisko, až po narodení dcérky, žalovaná začala bývať s dieťaťom viac u svojich rodičov. Náš manželský život sa zmenil len na občasné vzájomné návštevy, ktoré postupne ustávali. Nebývame spolu od jari 2009 a od februára toho istého roku sa ani intímne nestýkame.

Čl. 3

3.1
S rozvodom žalovaná súhlasí a pripája sa k návrhu na rozvod. Uzatvorili sme dohodu o starostlivosti maloletej Denisy na obdobie po rozvode, ktorá bola schválená Okresným súdom Bratislava I. v Bratislave. Prikladám rozsudok s doložkou právoplatnosti. Zmluvu o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a dohodu o ďalšom prenájme predtým spoločne užívaného bytu tu prikladám.

Čl. 4

4.1
Podmienky ustanovenia § 23 Zákona o rodine sú v našom prípade splnené, o čom som presvedčený a preto navrhujem, aby súd vydal tento

r o z s u d o k :

Manželstvo Jána Vážneho a Márie Vážnej, rod. Nemcovej, uzatvorené dňa25.06.1995 na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave, sa rozvádza.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Sobášny list
Výsluch účastníkov
Dohoda o úprave pomerov k maloletej Denise Vážnej
Zmluva o vysporiadaní majetkových vzťahov a spoločného bývania
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
V rámci manželstva môže dôjsť k rôznym nepríjemným situáciám, ku ktorým patrí aj rozvod. K rozvodu môže dôjsť jednak po vzájomnej dohode, no často k nemu dochádza na základe žiadosti jednej zo strán. V takom prípade daná strana podáva návrh na rozvod manželstva. V prípade, že sa obaja manželia vzájomne dohodli, jedna zo strán podá návrh na rozvod manželstva dohodou, ktorého súčasťou sú aj spoločne dohodnuté podmienky, na základe ktorých sa obaja partneri dohodli manželstvo ukončiť. Podľa nami ponúkaného vzoru je možné zostaviť vlastný návrh na rozvod manželstva dohodou.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa