Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode

Alternatívny názov: Majetkové vysporiadanie rozvedených manželov

Popis: Nájdite si vzor dohody, ktorú uzatvorili manželia po rozvode o vysporiadaní spoločného majetku a dohodli sa na jeho presnom rozdelení.

vložené: 10.mája 2010 13:23
zobrazené: 93464

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode

Čl. 1

1.1
Účastníci tejto zmluvy uzatvorili manželstvo dňa 05.09.2001 na Miestnom úrade Bratislava I. Manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. dňa 15.03.2010, č.j. 12A/2010, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 14.04.2010.

Čl. 2

2.1
Z vecí, ktoré patrili do zaniknutého spoločného majetku účastníkov tejto dohody, sa stáva výlučným vlastníctvom Márie Vážnej kožená sedacia súprava v čiernom prevedení zn. Adamira typ Black, zostava nábytku do celého domu zn. IKEA typ Luxor, farebný televízor SONY v.č. SN1234 a záhradný skleník na kvety.

2.2
Ján Vážny sa stáva výlučným vlastníkom domu č. 14, Nábrežná ulica v Bratislave na parcele č. parc. 123 so sociálnym zariadením a kuchynskou linkou, zapísaného na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 987 pre katastrálne územie Bratislava – Staré mesto.

Čl. 3

3.1
Ján Vážny sa zaväzuje zaplatiť Márie Vážnej na úplné vyrovnanie podielu čiastky 15 000,- EUR (slovom pätnásť tisíc eur) a to do 30 dní odo dňa podpísania tejto dohody.

Čl. 4

4.1
Po splnení povinností podľa Čl. 2. a 3. budú účastníci tejto dohody úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne ďalšie nároky.

Čl. 5

5.1
Účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 10.05.2010Mária Vážna, rod. Nemcová
účastník
Ján Vážny
účastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa