Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Alternatívny názov: Založenie s.r.o.

Popis: Ponúkame vzor zakladateľskej listiny, ktorá je potrebná pri vzniku s.r.o., so všetkými náležitosťami a podmienkami upravujúcimi jej vznik a samotnú činnosť.

vložené: 19.apríla 2010 09:52
zobrazené: 24750

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zakladateľská listina
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Zakladateľ
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
nar. 12.08.1970
rodné číslo: 700812/1234
sa rozhodol v zmysle § 105 - § 153 Obchodného zákonníka založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za podmienok uvedených v ďalšom texte.

I.

Obchodné meno spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
ABC, s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
II.

Predmet činnosti spoločnosti:
- reklamné činnosti
- technické a organizačné zabezpečenie výstav
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
III.

1.
Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad zakladateľa v sume 6 640,- EUR (slovom šesťtisíc šestoštyridsať eur). Bude splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

2.
Správcom vkladu v zmysle § 60 odsek 1 Obchodného zákonníka je Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, narodený 12.08.1970, rod. číslo 700812/1234.

IV.

Orgánmi spoločnosti sú:
a) Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ
b) Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti. Zakladateľ spoločnosti menuje za konateľa
Jána Vážneho, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rod.č. 700812/1234, ktorý bude v mene spoločnosti konať samostatne.
V.

1.
Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

2.
Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovej závierke až do 10 % základného imania.

3.
O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

VI.

1.
Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

2.
Smrťou zakladateľa spoločnosť nezaniká. Jeho obchodný podiel sa dedí v zmysle § 116 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3.
Obchodný podiel alebo jeho časť možno previesť na iného so súhlasom valného zhromaždenia.

4.
O zvýšení a znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Zvýšiť základné imanie spoločnosti možno:
a) novým peňažným alebo nepeňažným vkladom zakladateľa
b) z nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku
c) prevzatím záväzku na nový vklad inou osobou.

VII.

1.
Právne vzťahy spoločnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.
Zakladateľovi podieľajúcemu sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia a jej činnosť nebudú patriť z tohto dôvodu žiadne výhody.

3.
Prvý konateľ spoločnosti podľa tejto zakladateľskej listiny, svojim podpisom prijíma funkciu konateľa a zároveň tento podpis bude slúžiť ako podpisový vzor. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú odhadované na 800,- EUR. Všetky náklady súvisiace so založením spoločnosti, ktoré uhradil spoločník do vzniku spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku.

V Bratislave dňa: 10.04.2010

Ján Vážny
zakladateľ spoločnosti

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa