Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci

Alternatívny názov: Žaloba voči kupujúcemu, aby Vám zaplatil kúpnu cenu za tovar

Popis: Vyberte si vzor žaloby zo strany predávajúceho, v situácii keď mu kupujúci odmieta zaplatiť kúpnu cenu za vec, ktorú prevzal.

vložené 16.apríla 2010 13:02 | zobrazené: 7 437x | stiahnuté: 610x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci
vo výške 3 033,- EUR

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o


I.

1.1

Žalobca Ján Vážny so žalovaným Miroslavom Pekným uzavreli dňa 11.12.2009 kúpnu zmluvu o predaji osobného automobilu Renault 8, ŠPZ: ALA 2277, vin: 1234567890 . V zmluve bola dojednaná kúpna cena 3 000,- EUR splatná do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy v hotovosti.

Dôkaz:

Kúpna zmluva zo dňa 11.12.2009

II.

2.1

Žalovaný dlžnú čiastku žalobcovi v lehote stanovenej v zmluve, ani do dátumu podania tejto žaloby nezaplatil. Na upomienku žalobcu reagoval žalovaný telefonickým oznámením, že čiastku neskôr vráti, ale teraz je bohužiaľ bez peňažných prostriedkov.

Dôkaz:

Upomienka – výzva k úhrade dlhu zo dňa 30.12.2009

III.

3.1

S ohľadom na vyššie uvedené navrhuje žalobca, aby súd vydal tento

r o z s u d o k

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 33,- EUR za poplatok na súdne konanie a čiastku 3 000,- EUR s 10% úrokom z omeškania od 30.12.2009 do zaplatenia, to všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.02.2010

Ján Vážny
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 978

Dnes: 197

Počet zobrazených vzorov: 19 459 525

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503