Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci

Alternatívny názov: Žaloba voči kupujúcemu, aby Vám zaplatil kúpnu cenu za tovar

Popis: Vyberte si vzor žaloby zo strany predávajúceho, v situácii keď mu kupujúci odmieta zaplatiť kúpnu cenu za vec, ktorú prevzal.

vložené: 16.apríla 2010 13:02
zobrazené: 7567

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci
vo výške 3 033,- EUR

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m oI.

1.1
Žalobca Ján Vážny so žalovaným Miroslavom Pekným uzavreli dňa 11.12.2009 kúpnu zmluvu o predaji osobného automobilu Renault 8, ŠPZ: ALA 2277, vin: 1234567890 . V zmluve bola dojednaná kúpna cena 3 000,- EUR splatná do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy v hotovosti.

Dôkaz:
Kúpna zmluva zo dňa 11.12.2009
II.

2.1
Žalovaný dlžnú čiastku žalobcovi v lehote stanovenej v zmluve, ani do dátumu podania tejto žaloby nezaplatil. Na upomienku žalobcu reagoval žalovaný telefonickým oznámením, že čiastku neskôr vráti, ale teraz je bohužiaľ bez peňažných prostriedkov.

Dôkaz:
Upomienka – výzva k úhrade dlhu zo dňa 30.12.2009
III.

3.1
S ohľadom na vyššie uvedené navrhuje žalobca, aby súd vydal tento

r o z s u d o k

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 33,- EUR za poplatok na súdne konanie a čiastku 3 000,- EUR s 10% úrokom z omeškania od 30.12.2009 do zaplatenia, to všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.02.2010

Ján Vážny
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa