Žaloba o príkazoch porušujúcich práva majiteľa ochrannej známky

Alternatívny názov: Žaloba o odstránenie rovnakého obchodného označenia, na aké máte ochrannú známku

Popis: Vyberte si vzor žaloby, v ktorej žalobca žiada žalovaného, ktorý používa rovnaké obchodné označenie svojich výrobkov, aby s týmto označením prestal, ten to však odmieta. Porušenie práv majiteľa ochrannej známky.

vložené: 16.apríla 2010 13:53
zobrazené: 4706

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC, s.r.o.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
Žalovaný:
XYZ, s. r. o.
Prievozská 25
852 025 Bratislava
IČO: 98765432
Žaloba o príkazoch porušujúcich práva majiteľa ochrannej známky

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m oČl. 1

1.1
Dne 08.07.2003 bola zápisom do Obchodného registra založená spoločnosť s ručením obmedzeným žalobcu. Predmetom podnikania je výroba a distribúcia cukroviniek, najmä čokoládových guliek. Kombinovaná ochranná známka jeho výrobkov je vyobrazená ako strom s kakaovými plodmi, na ktorom medvedík koala drží v rukách čokoládovú guľku.

Čl. 2

2.1
Dňa 06.06.2007 zápisom do Obchodného registra vznikla obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným žalovaného. Predmetom jeho podnikania je taktiež výroba a distribúcia cukroviniek a čokoládových guliek s odlišným obalom od žalobcu.

2.2
V priebehu II. a III. Štvrťroka 2009 bolo žalobcom zistené takmer zhodné označenie ochrannej známky, iba s miernou odchýlkou farieb pri čokoládových guľkách žalovaného. Pre bežného spotrebiteľa je označenie týchto dvoch výrobkov pri bežnom pohľade jednoznačne zameniteľné i napriek miernej farebnej odlišnosti. Žalovaný taktiež neoprávnene užíva pri svojich výrobkoch označenie R, určené pre majiteľov ochranných známok aj napriek tomu, že by mal akúkoľvek ochrannú známku zapísanú či prihlásenú.

Čl. 3

3.1
Dňa 15.10.2009 bol žalovaný písomne vyzvaný žalobcom, aby označenie svojich výrobkov s ohľadom na možnú zameniteľnosť s ochrannou známkou žalobcu stiahol. Dňa 15.11.2009 žalovaný odpovedal prostredníctvom svojho právneho zástupcu, že označenie jeho výrobkov je úplne odlišné od ochrannej známky žalobcu, a preto je jeho požiadavka neopodstatnená. Táto skutočnosť bola potvrdená konaním žalovaného, ktorý ešte v decembri 2009 dodával do sieti hypermarketov výrobky s vyššie uvedenou ochrannou známkou, čo bolo náhodne zistené žalobcom pri nákupe v hypermarkete Hypernova.

Čl. 4

4.1
Vzhľadom k tomu, že prišlo k porušeniu práv k zapísanej ochrannej známke týkajúcich sa použitia zameniteľného ochranného označenia u totožných výrobkov u žalobcu a žalovaného žiadame po skončení dokazovania o vydanie tohto

r o z s u d k u

Povinnosť žalovaného prestať používať do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia označenie vyobrazené ako strom s kakaovými plodmi, na ktorom medvedík koala drží v rukách čokoládovú guľku v akomkoľvek prevedení a kombinácii. Má povinnosť stiahnuť z trhu všetky výrobky obsahujúce toto označenie. Ďalej je žalovaný povinný nahradiť žalobcovi náklady konania tak ako budú určené, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.03.2010

ABC a.s.
JUDr. Juraj Nemec
prokurista

Dôkaz:
Výpis z obchodného registra,
Výpis z registra ochranných známok,
Propagačné materiály, etikety výrobkov žalobcu
Obaly výrobkov žalovaného,
Výpis žalovaného z obchodného registra
List žalobcu z 15. 10. 2009,
Odpoveď žalovaného z 15. 11. 2009,
Výrobok žalovaného (čokoládové guľky),
Paragón o nákupu výrobkov žalovaného z decembra 2009
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa